E Drejta Evropiane e Azilit përmes Jurisprudencës – Guidë për gjyqtarët, vendimmarrësit dhe profesionistët e së drejtës

pub_al
alb

Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut gjatë 2018: Shqipëria, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia

Fëmijët dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

albpublikacija
torture-alb

Pasqyrë e Jurispudencës së Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut:  ndalimi i torturës, trajtimit apo ndëshkimit jonjerëzor apo denigrues

Jurispudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut:  liria e Shprehjes dhe Marrëdhënia e saj me të Drejtën e Privatësisë si dhe me të Drejtën e Gjykimit të Drejtë.

publication-free-express-alb
case-law-alb

Për një Zbatim më Efikas Vendor të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Towards a More Effective National Implementation of the European Convention on Human Rights:  udhëzues për Parimet dhe Konceptet Kyçe të Konentës dhe Shfrytëzimit të tyre në Gjykatat Vendore

echr_guide-alb