rol_prohibition_against_torture-eng

Pasqyrë e Jurispudencës së Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut:  ndalimi i torturës, trajtimit apo ndëshkimit jonjerëzor apo denigrues

Jurispudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut:  liria e Shprehjes dhe Marrëdhënia e saj me të Drejtën e Privatësisë si dhe me të Drejtën e Gjykimit të Drejtë.

publication-free-express
Capture

Për një Zbatim më Efikas Vendor të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Towards a More Effective National Implementation of the European Convention on Human Rights:  udhëzues për Parimet dhe Konceptet Kyçe të Konentës dhe Shfrytëzimit të tyre në Gjykatat Vendore

echr_guide-eng