Pravni lekovi za pritvorene migrante nisu bili u skladu sa Konvencijom

U slučaju Kaak i drugi protiv Grčke (predstavka br. 34215/16 od 03.10.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je presudio da:

  • nema kršenja člana 3 (zabrana nečovečnog i ponižavajućeg postupanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima;
  • nema povrede člana 5 stav 1 (pravo na slobodu i sigurnost); i
  • je došlo povrede člana 5 stav 4 (pravo na hitno donešenje odluke o zakonitosti pritvora).

Slučaj se odnosio na uslove zatvora sirijskih, afganistanskih i palestinskih državljana u „žarišnim mestima“ u Vial-u i Soudi (Grčka), kao i na zakonitost njihovog pritvora u tim kampovimaa. Podnosioci predstavke, 49 odraslih, tinejdžera i dece sirijske, afganistanske i palestinske nacionalnosti, nezakonito su ušli u Grčku, brodom, na ostrvo Hios između 20. marta i 15. aprila 2016. godine.

ESLJP je smatrao da su vlasti učinile sve što se od njih razumno može očekivati u kampu Vial kako bi ispunile obavezu pružanja nege i zaštite maloletnika bez pratnje. Ostali podnosioci predstavki prebačeni su odmah – ili u roku od deset dana – iz kamp Vial u kamp Souda.

ESLJP je takođe zaključio da uslovi zatvora u kampu Souda ne predstavljaju nehumano ili ponižavajuće postupanje. ESLJP je ponovio svoj prethodni nalaz da se jednomesečni pritvor u kampu Vial ne može smatrati preteranim, s obzirom na vreme potrebno za ispunjavanje relevantnih administrativnih formalnosti.

Pored toga, dužina pritvora podnosilaca predstavke nakon što su izrazili želju za podnošenjem zahteva za dobijanje azila bila je relativno kratka. Za razliku od toga, podnosioci predstavke, koji nisu imali pravnu pomoć, nisu bili u stanju da razumeju sadržaj informativne brošure, posebno, oni nisu bili u stanju da razumeju materijal koji se odnosi na različite mogućnosti podnošenja pravnih lekova dostupnih prema domaćem zakonu. ESLJP je takođe primetio da se dotična brošura sa informacijama uopšteno odnosila na “upravni sud”, ne navodeći o kojem se tačno sudu radi. 

Međutim, na ostrvu Chios, gde su podnosioci predstavke pritvoreni, nije postojao administrativni sud, već je najbliži bio na ostrvu Mytilene. Ukoliko bi se i pretpostavilo da su pravni lekovi bili efikasni, ESLJP nije video kako su podnosioci predstavke mogli da ih primene u praksi. Uzimajući u obzir i nalaze drugih međunarodnih tela, ESLJP je smatrao da, u okolnostima slučaja, dotični pravni lekovi nisu bili dostupni podnosiocima predstavke. Prema tome, došlo je do kršenja člana 5 stav 4 Konvencije.

Preuzeto sa zvaničnog sajta Evropskog suda za ljudska prava