Vesti

U predmetu Grujić protiv Srbije (predstavka broj 203/07, od 28.08.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da nije došlo do kršenja člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima....