Povrede proceduralnog aspekta člana 2. Konvencije zbog dužine domaćeg postupka za naknadu štete

U predmetu Fernandes de Oliveira protiv Portugala (predstavka br. 78103/14, od 31.01.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava je zaključio: da nije došlo do povrede materijalnog aspekta člana 2. (pravo…

Priručnik o zaštićenim dokumentima

Granična policija Bosne i Hercegovine predstavila je danas, 28. januara 2019. godine u Sarajevu, Priručnik o zaštićenim dokumentima, čiju je izradu podržala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Svrha ovog…

Nepoštovanje prava na pretpostavku nevinosti u medijima

Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 6. stav 2. (pretpostavka nevinosti) i povrede člana 13 (pravo na delotvoran pravni lek) Evropske konvencije…

Sudska odluka kojom se naređuje DNK test u slučaju utvrđivanja očinstva nije prekršila pravo na privatnost

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio da nije došlo do povrede člana 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“) u slučaju…

Prljava kampanja protiv poznate novinarke putem objavljivanja video – zapisa sa eksplicitnim sadržajem dovela do povrede Konvenci

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede dva apsekta člana 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske) i kršenje člana…

Povreda člana 8 zbog komplikovanog i dugotrajnog postupka registracije promene pola u knjizi rođenih

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio kršenje člana 8 Konvencije – zbog nedostatka regulatornog okvira koji osigurava pravo na poštovanje privatnog života podnosioca predstavke u predmetu X protiv “Bivše…

Diskriminacija na osnovu pola zbog zabrane zatvorenicima muškog pola da prisustvuju sahranama

Evropski sud za ljudska prava je smatrao da je došlo do kršenja člana 14. (zabrana diskriminacije) u vezi sa članom 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije…

Delimično lišavanje roditeljskog prava zbog odbijanja roditelja da njihova deca pohađaju školu

Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da nije došlo do povrede člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima u slučaju…

Srpske vlasti propustile da pruže zatvoreniku zaštitu od zlostavljanja i nečovečnog i ponižavajućeg postupanja

U predmetu Gjini protiv Srbije (predstavka br. 1128/16) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno utvrdio da je došlo do: povrede člana 3 (zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja)…

Osuda podnosioca predstavke zbog klevete nakon objavljenog članka o parlamentarnom kandidatu nije dovela do povrede člana 10 Konvencije

U predmetu Prunea protiv Rumunije (predstavka 47881/11 od 08.01.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je utvrdio da nije došlo do povrede člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o…

Pristup preduniverzitetskom obrazovanju za nevećinske zajednice na Kosovu

Misija OEBS-a na Kosovu objavila je 18. decembra 2018. godine izveštaj koji ocenjuje pristup  preduniverzitetskom obrazovanju za nevećinske zajednice na Kosovu. Izveštaj pod nazivom „Pristup zajednica preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu“…

Nekažnjavanje policije zbog prekomerne upotrebe sile dovelo do povrede Konvencije

Evropski sud za ljudska prava je našao povredu člana 2 Konvencije o ljudskim pravima u slučaju Hasan Köse protiv Turske (predstavka broj 15014/11, od 18.12.2018. godine). Aplikant, Hasan Kose, je…

Primena islamskog prava u ostavinskom postupku protivno volji ostavioca i naslednika dovela do povrede Konvencije

Evropski sud za ljudska prava ustanovio je povredu člana 14 Konvencije (zabrana diskriminacije) u vezi sa članom 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (zaštita imovine) u predmetu Molla Sali protiv…

Nema povrede člana 8 u slučaju deportacije podnosioca predstavke od strane nemačkih vlasti u Tursku

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da nije došlo do povrede člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencija o ljudskim pravima u predmetu Cabucak protiv…

Nova praksa Evropskog suda za ljudska prava od 1. januara 2019. godine

Evropski sud za ljudska prava je odlučio da uvede novu praksu od 1. januara 2019. godine koja uključuje posvećenu, fazu postupka bez spora, u odnosu na sve države ugovornice. Sud…

Ograničenja porodičnih poseta u zatvorima

Evropski sud za ljudska prava našao je da je došlo do povrede člana 8 Konvencije u slučaju Resin protiv Rusije (predstavka broj 9348/14 od 18.12.2018. godine). Predmet se odnosio na…

Vlasti nisu istražile mogući rasistički motiv u streljanju romske porodice od strane policijskog službenika

U slučaju Lakatošova i Lakatoš protiv Slovačke (predstavka broj 655/16, od 11.12.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 14 (zabrana…

Hrvatska vraća migrante u BiH suprotno međunarodnim principima

Hrvatska policija vraća migrante i tražioce azila nazad u Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajevima nasilno i bez pružanja mogućnosti za traženje azila. Nevladina organizacija Human Rights Watch intervjuisala je…

Kazna zatvora zbog protestvovanja na suđenju dovela je do kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima

U slučaju Słomka protiv Poljske (predstavka broj 68924/12, od 06.12.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 6 (pravo na pravično…

Međunarodni dan ljudskih prava

Povodom Dana ljudskih prava, Dunja Mijatović, poverenica za ljudska prava Saveta Evrope, pozvala je države članice da zaustave napade na branitelje ljudskih prava i unaprede njihovu sigurnost i radnu sredinu….

Nema povrede Konvencije zbog naknadnog pritvaranja osuđenog lica

U slučaju Ilnseher protiv Nemačke, Evropski Sud za ljudska prava (ESLJP) je zaključio da nije došlo do povrede Konvencije. Predmet se odnosio na zakonitost naknadnog preventivnog pritvaranja osuđenog ubice (nem….

Slučaj Alekseyev i drugi protiv Rusije

U predmetu Alekseyev i drugi protiv Rusije (predstavka broj 14988/09 i 50 drugih od 27.11.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja…

Izveštaj „Dve škole pod jednim krovom“

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je 3. decembra 2018. godine u Sarajevu izveštaj pod nazivom „Dve škole pod jednim krovom“: Najvidljiviji primer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni…

Primeri uticaja Evropske konvencije o ljudskim pravima

Na interaktivnom veb sajtu Saveta Evrope dodato je trideset novih studija slučaja koji pokazuju kako je Evropska konvencija o ljudskim pravima promenila život ljudi širom kontinenta. Na veb sajtu se…

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

“Sve žene i devojke imaju pravo da žive bez nasilja. Nažalost, ovo nije stvarnost. Jedna od svake tri žene je doživela fizičko ili seksualno nasilje – 22% od strane svojih…

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove kritikovao negiranja da masakri u Srebrenici ne predstavljaju genocid

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), Teodor Meron, kritikovao je Srbiju zbog negiranja da su masakri u Srebrenici predstavljali genocid. Predsednik MMKS-a, Teodor Meron, na sastanku koji se održao…

Nekoliko kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima u slučaju Aleksey Navalnyy protiv Rusije

U predmetu Navalnyy protiv Rusije (predstavka broj 29580/12 i četvoro drugih, od 15.11.2018. godine) Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava jednoglasno je zaključilo da je došlo do nekoliko kršenja…

Osuđujućom presudom za ubistvo protiv kineskog studenta prekršena prava iz člana 6 Konvencije

U slučaju Zhang protiv Ukrajine (predstavka broj 6970/15, od 13.11.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 6 stav 1 (pravo na…

Načelo ne bis in idem neprimenljivo u slučaju mera protiv huliganizma u Hrvatskoj

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) jednoglasno je proglasio predstavku neprihvatljivom u predmetu Seražin protiv Hrvatske (predstavka br. 19120/15, od 08.11.2018. godine). Predmet se odnosio na mere protiv huliganstva u…

Osuda zbog nazivanja proroka Muhameda pedofilom nije u suprotnosti sa članom 10

U slučaju E.S. protiv Austrije (predstavka broj 38450/12 od 25.10.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je jednoglasno zaključio da nije došlo do kršenja člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske…

Prvi zahtev za savetodavno mišljenje prema Protokolu 16 pred Evropskim sudom za ljudska prava

Dana 16. oktobra 2018. godine Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je dobio prvi zahtev za savetodavno mišljenje od strane Kasacionog suda Francuske. To je prvi zahtev koji je ESLJP…

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja objavio je izveštaj o periodičnoj poseti Hrvatskoj sa fokusom na policiju, zatvore i psihijatrijske ustanove

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je 2. oktobra izveštaj o njihovoj periodičnoj poseti Hrvatskoj održanoj u periodu od 14. do 22….

Izveštaj Grupe eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilje u porodici o Crnoj Gori i Turskoj

Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilje u porodici (GREVIO) objavila je izveštaje o evaluaciji Crne Gore i Turske. Izveštaji sadrže sveobuhvatnu analizu primene Istanbulske…

Odluka o proterivanju dugogodišnjeg migranta nije dovela do kršenja Konvencije

U slučaju Levaković protiv Danske (predstavka br. 7841/14 od 23.10.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je ustanovio da nije došlo do kršenja člana 8 Evropske konvencije o ljudskim…

Interprofesionalni seminar o slobodi izražavanja i zaštiti prava na privatnost na internetu održan u Sarajevu

Interprofesionalni seminar za predstavnike pravosuđa i medija u BiH održan je 25. i 26. oktobra u Sarajevu. Sloboda izražavanja na internetu i zaštita prava na privatnost na internetu su bile…

Vršenje roditeljskog prava

U predmetu Grujić protiv Srbije (predstavka broj 203/07, od 28.08.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da nije došlo do kršenja člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima….

Kazna zatvora zbog objavljivanja uvredljivih komentara na račun rada policije

U predmetu Savva Terentyev protiv Rusije (predstavka broj 10692/09) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim…

Republika Srpska poništila Izveštaj Komisije za Srebrenicu o priznanju genocida

Narodna skupština Republike Srpske u Bosni i Hercegovini izazvala je brigu glavnih eksperta Ujedinjenih nacija za sprečavanje genocida zbog svoje odluke da ukine odobrenje Izveštaja komisije za Srebrenicu iz 2004….

Evropski sud za ljudska prava: Mađarska dužna da tražiocima azila obezbedi hranu

Mađarska mora obezbediti hranu tražiocima azila zadržanim u graničnim pritvorima na tranzitnim zonama, navedeno je u odgovorima koje su iz  Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) dostavili agenciji Reuters. Grupe…

Inkluzivno obrazovanje u Srbiji

Vlada Srbije u junu je formalno obećala da će sva deca sa smetnjama u razvoju moći da idu u školu. Hiljade dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji nije upisano…

Nasilje u porodici

U slučaju N.K. protiv Nemačke (broj 59549/12, od 26.07.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da nije došlo do povrede člana 6 st. 1 i 3 (d)…

Izvršenje presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava

Komitet ministara objavio je najnovije odluke “od slučaja do slučaja” koje su usvojene u vezi sa izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava. Tokom sastanka “Ljudska prava” u junu, Odbor…

Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Srbije ograničava pravo pristupa pravdi

Organizacije civilnog društva izrazile su zabrinutost zbog rešenja sadržanih u Nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Budući da se na donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći čeka već više od…

Ruski zakon o anti-gej propagandi krši međunarodne sporazume o ljudskim pravima

Panel UN-a o ljudskim pravima je presudio da ruski regionalni zakon koji zabranjuje gej propagandu među maloletnicima krši pravno obavezujući međunarodni sporazum o ljudskim pravima. Rusija je 2013. uvela zakon…

Neizvršavanje sudskih presuda od strane domaćih sudova u pogledu prava na održavanje ličnih odnosa sa detetom

Evropski sud za ljudska prava ustanovio je da je došlo do povrede člana 8 Konvencije u predmetu Vyshnyakov protiv Ukrajine (broj predstavke 25612/12, od 24.07.2018. godine). Predmet se odnosio na…

Presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Rumunije zbog kršenja člana 6 Konvencije u postupku povodom dobijanja porodičnog dodatka

Evropski sud za ljudska prava je predmetu Negrea i drugi protiv Rumunije (predstavka broj 53183/07 od 24.07.2018. godine) jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja člana 6 stav 1 (pravo…

Povreda člana 10 Konvencije zbog osude podnosioca predstavke za klevetu

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja člana 10 (sloboda govora) Evropske konvencije o ljudskim pravima u slučaju Toranzo Gómez  protiv Španije (predstavka…

Objavljen je izveštaj Konferencije o socijalnim i ekonomskim pravima za prisilno raseljena lica tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji

Na konferenciji, koja se održala u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u junu 2017. godine, ocenjen je napredak u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava tokom Sarajevskog procesa. Konferencija je pružila…

Novo izdanje Pravilnika Evropskog suda za ljudska prava i Protokol 16

Evropski sud za ljudska prava objavio je novo izdanje Pravilnika Suda. Ovo novo izdanje Pravilnika Suda usvaja amandmane Plenarne sednice Suda od 19. septembra 2016. Novo izdanje stupilo je na…

Najbolji interes deteta važniji od utvrđivanja očinstva

U predmetu Frohlich protiv Nemačke (predstavka br.16112 /15 od 26.07.2018.godine), koji se odnosio na uverenje aplikanta da je biološki otac devojčice rođene 2006. godine, Evropski sud za ljudska prava nije…

Peti Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima i posebna posvećenost trgovini decom

Ove godine Međuagencijska koordinaciona grupa za borbu protiv trgovine ljudima (ICAT), koja je partner Saveta Evrope, odlučila je da se posebno usredsredi na trgovinu decom, koja predstavljaju 28 posto ukupnih…

Poziv na ročište putem javnog obaveštavanja nije u skladu sa Konvencijom

U predmetu Dridi protiv Nemačke (predstavka broj 35778/11, od 26.07.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja: člana 6 st. 1 i st….

Usvojen UN Globalni sporazum za bezbednu, urednu i redovnu migraciju

Po prvi put, države članice Ujedinjenih nacija su se složile sa sveobuhvatnim tekstom Globalnog sporazuma za bezbednu, urednu i redovnu migraciju, radi boljeg upravljanja međunarodnim migracijama, rešavanju izazova, jačanju prava…

Berlinska deklaracija

Parlamentarna skupština usvojila je Berlinsku deklaraciji u nemačkom Bundestagu. Skoro 300 poslanika iz 53 zemlje članice OEBS-a i četiri partnera za saradnju učestvovalo je na 27. godišnjoj sednici, koja se…

Istraga ubistva novinarke Ane Politkovskaia nije otkrila ko je naručio njenu smrt

U slučaju Mazepa i ostali protiv Rusije (predstavka broj 15086/07, od 17.07.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava je ustanovio da je došlo do povrede člana 2 (pravo na život)…

Član 4 Konvencije se primenjuje i na trgovinu i eksploataciju žena u svrhu prostitucije

U slučaju S.M. protiv Hrvatske (predstavka broj 60561/14, od 19.07.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je zaključio da je došlo do povrede člana 4 (zabrana ropstva i prinudnog rada)…

Nova presuda u korist istopolnih brakova

Bugarski sud je priznao istoplni brak po prvi put u istoriji te zemlji, u korist dve lezbejke koje žele da žive u Bugarskoj kao bračni par. Bračni par, Cristina Palma…

Višestruke povrede Evropske konvencije zbog osuđivanja pank benda Pussy Riot

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je došlo do nekoliko povreda kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima u predmetu Mariya Alekhina i drugi protiv Rusije (predstavka broj 38004/12,…

Srbija pristupila Programu EU za prava, jednakost i državljanstvo

Srbija je postala prva zemlja zapadnog Balkana koja se 16. jula 2018. godine pridružila Programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,…

CEPEJ smernice za primenu medijacije

Na svom 30. plenarnom sastanku, CEPEJ – Evropska komisija za efikasnost pravosuđa je kompletirala spisak postojećih instrumenata Saveta Evrope u oblasti medijacije, a naročito Preporuke Saveta Evrope (Preporuka (98) 1…

Tužba za naknadu štete

U predmetu Kamenova protiv Bugarske (predstavka br. 62784/09, od 12.07.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da nije došlo do povrede člana 6 stav 1 (pristup sudu) Evropske…

Podnet Izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Republici Srbiji

Praxis je dana 13.07.2018. godine, podneo Komitetu za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena alternativni izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Republici Srbiji, u saradnji sa…

Niska naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode dovela je do povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima

Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 5 § 5 (pravo na obeštećenje zbog nepravednog lišenja slobode) Evropske konvencije o ljudskim pravima, u…

Diskriminacija na osnovu pola

U predmetu Hülya Ebru Demirel protiv Turske (predstavka broj 30733/08, od 19.06.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava ustanovio je da je došlo do povrede člana 14 (zabrana diskriminacije) u…

Pravo na zaborav i sloboda medija

U slučaju M.L. i W.W. protiv Nemačke (pretstavka br. 60798/10 i 65599/10, od 28.06.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno utvrdio da nije došlo do kršenja člana 8…

Srbija će biti tužena pred Evropskim sudom za ljudska prava od strane romske zajednice

Predstavnici romske zajednice u Srbiji izjavili su da planiraju da tuže Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava, nakon što je Apelacioni sud oslobodio pripadnike paravojne grupe koji su bili…

Specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu pozvana da istraže smrt novinara na Kosovu

Evropska federacija novinara (EFJ) usvojila je rezoluciju kojom se traži da novi sud u Hagu istraži ubistva i nestanak 14 albanskih i srpskih novinara tokom sukoba na Kosovu. EFJ je…

Predstavljen OSCE-ov izveštaj o nedostacima u pravosuđu u procesuiranju predmeta korupcije u Bosni i Hercegovini

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je prvu procenu pitanja koja negativno utiču na kvalitet i delotvornost reakcije pravosuđa na korupciju u BiH, 21. juna 2018. godine, u…

Izveštaj o ljudskim pravima za Srbiju

Savet za ljudska prava UN usvojio je, na svom 38. zasedanju u Ženevi, izveštaj Radne grupe za Univerzalni periodični pregled za Srbiju (UPR). Srbija je kroz Treći ciklus UPR prošla…

Masovno presretanje komunikacija u Švedskoj zadovoljava standarde Konvencije

U slučaju Centrum för Rättvisa protiv Švedske (predstavka broj 35252/08, od 19.06.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da nije došlo do povrede člana 8 (pravo na…

Prava budućih usvojitelja ne mogu nadjačati prava bioloških roditelja

U predmetu Antkowiak protiv Poljske (predstavka br. 27025/17) koji se tiče spora oko starateljstva između podnosilaca predstavke, potencijalnih usvojitelja i bioloških roditelja, Evropski sud za ljudska prava je većinom glasova…

Saradnja između Mreže najviših sudova (SCN) i Saveta Evrope

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu ugostio je 8. juna 2018. godine Drugi „Focal Points Forum“ Mreže viših sudova (SCN). 63 predstavnika 59 sudova iz 33 zemlje pridružilo se…

Sud pravde Evropske unije je presudio da sve države članice EU moraju priznati prava gej supružnika

U predmetu Relu Adrian Coman i drugi protiv Inspectoratul General pentru Imigrӑri i drugi (presuda broj C-673/16, 05.06.2018. godine), Evropski sud pravde je zaključio da je termin “supružnik” iz Direktive…

Presuda u predmetu Ljatifi protiv “Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije“

U predmetu Ljatifi protiv “Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije” (predstavka broj 19017/16, od 17.05.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je sa šest glasova za i jednim glasom protiv, utvrdio da…

Presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Rusije

U predmetu Navalnyy protiv Rusije (32963/16) Evropski sud za ljudska prava je našao povredu člana 2 Protokola br. 4 uz Konvenciju (sloboda kretanja). U pomenutom predmetu podnosilac predstavke je podneo…

Održano ročište Velikog veća Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Gruzija protiv Rusije (II)

Evropski sud za ljudska prava je održao ročište 23. maja 2018. godine, u slučaju Gruzija protiv Rusije (II) (broj predstavke 38263/08). Slučaj je vezan za oružan sukob između Gruzije i…

Prva nacionalna simulacija za hitne slučajeve o suzbijanja kibernetičkog kriminaliteta održana je u Skoplju

Prva nacionalna simulacija za hitne slučajeve o suzbijanja kibernetičkih / ICT bezbednosnih incidenata na nacionalnom i međunarodnom nivou, održana je 8. maja 2018. godine u Skoplju. Sastanak je održan u …

Osamnaesti Opšti Izveštaj o korupciji Greco-a

GRECO, Organ za borbu protiv korupcije Saveta Evrope, objavio je Osamnaesti Opšti izveštaj o aktivnostima za 2017. godinu. Izveštaj daje podatke o korupciji u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama u…

PROTOKOL 16 EVROPSKE KONVENCIJE STUPIO NA SNAGU 1. AVGUSTA 2018. GODINE

Protokol 16 Evropske konvencije, usvojen 2013. godine, stupio je na snagu 1. avgusta 2018. godine. Za njegovo stupanje na snagu, bila je potrebna ratifikacija od strane deset država potpisnica Evropske…

Izveštaj Evropskog komiteta za prevenciju mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) o fizičkom zlostavljanju pritvorenih lica u Srbiji

Evropski komitet za prevenciju mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) objavio je 21. juna 2018. godine izveštaj o svojoj ad hoc poseti Srbiji, koja je održana od…