Povređeno pravo na slobodu izražavanja zaposlenom

U slučaju Herbai protiv Mađarske (predstavka br. 11608/15 od 05.11.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske…

Diskriminacija zbog nepostojanja lokalnih izbora

U slučaju Baralija protiv Bosne i Hercegovine (predstavka br. 30100/18 od 29.10.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do kršenja člana 1 Protokola…

Sistem obaveznog verskog obrazovanja nije u skladu sa Konvencijom

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio da je došlo do kršenja člana 2 Protokola br. 1 (pravo na obrazovanje) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, tumačenog u svetlu…

Zasnivanje hraniteljstva i održavanje ličnih odnosa roditelja sa detetom

U slučaju K.O. i V.M. protiv Norveške (predstavka br. 64808/16 od 19.11.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da: nije bilo kršenja člana 8 (pravo na…

Slučaj uzbunjivača u Srbiji

Platforma Saveta Evrope za promociju zaštite bezbednosti novinara i novinarske profesije kreirala je alert notu (obaveštenje za uzbunu) 21. novembra 2019. godine o kućnom hapšenju srpskog uzbunjivača Aleksandra Obradovića, pod…

Odbijanje zahteva za azil i vraćanje azilanata u Srbiju nije bilo u skladu sa Konvencijom

U slučaju Ilias i Ahmed protiv Mađarske (predstavka br. 47287/15 od 21.11.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je sledeće: kršenje člana 3 (zabrana mučenja ili nečovečnog ili…

Izveštaj o praćenju zaštite i pružanju pomoći migrantima za oktobar 2019. godine

Praxis je objavio Izveštaj o praćenju zaštite i pružanju pomoći migrantima za oktobar 2019. godine. U oktobru 2019. godine Praxis je nastavio pružati pomoć izbeglicama/migrantima, informacijama, psihosocijalnom podrškom, upućivanjem ciljane…

Odluka o deportaciji povredila član 2 i 3 Konvencije

U slučaju NA protiv Finske (predstavka br. 25244/18 od 14.11.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do kršenja člana 2 (pravo na život)…

Uslovi pritvora u Hrvatskoj

U slučaju Ulemek protiv Hrvatske (predstavka br. 21613/16 od 31.10.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je da je došlo do kršenja člana 3 (ponižavajući tretman) Evropske konvencije…

Video nadzor zaposlenih nije doveo do povrede prava na privatnost

U slučaju López Ribalda i drugi protiv Španije (predstavka br. 1874/13 i 8567/13 od 17.10.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava je sa 14 glasova za i tri glasa protiv…

Presuda protiv Srbije zbog neopravdane dužine pritvora

U slučaju Purić i R.B. protiv Srbije (predstavke br. 27929/10 i 52120/13 od 15.10.2019. godine), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je da je došlo do kršenja člana 5…

Povređeno pravo na slobodu izražavanja novinaru koji je hteo da intervjuiše tražioce azila u Mađarskoj

U slučaju Szurovecz protiv Mađarske (predstavka br. 15428/16 od 08.10.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske…

Povređeno pravo na privatnost preživelih logora Mauthausen

U slučaju Lewit protiv Austrije (predstavka br. 4782/18 od 10.10.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do kršenja člana 8 (pravo na poštovanje…

Sloboda izražavanja advokata

U slučaju L.P. i Carvalho protiv Portugala (predstavke br. 24845/13 i 49103/15 od 08.10.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana…

Pravni lekovi za pritvorene migrante nisu bili u skladu sa Konvencijom

U slučaju Kaak i drugi protiv Grčke (predstavka br. 34215/16 od 03.10.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je presudio da: nema kršenja člana 3 (zabrana nečovečnog i ponižavajućeg…

Odluka Evropskog suda za ljudska prava da se ukloni pravoslavna crkva izgrađena na privatnoj parceli

U slučaju Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine (predstavka br. 16332/18 od 01.10.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana…

EuroPride u Beogradu 2020. godine

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je organizacija European Pride Organisers Association (EPOA) izabrala Beogradski prajd za domaćina EuroPride-a 2022. godine. Ponuda Beograda privukla je 71% glasova članova na konferenciji EPOA…

Primena Haške konvencije o građanskim aspektima međunarodne otmice dece

U slučaju Andersena protiv Latvije (pedstavka br. 79441/17 od 19.9.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) utvrdio je da nema povrede člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog…

Izveštaj CPT-a o poseti Albanije

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je izveštaj o svojoj najnovijoj poseti Albaniji koja je izvršena u novembru 2018. godine.  Tokom svoje…

Lišenje roditeljskog prava dovelo do povrede člana 8 Konvencije

U slučaju Strand Lobben i drugi protiv Norveške (predstavka br. 37283/13 od 10.09.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je utvrdio da je došlo do kršenja člana 8 (pravo…

Beogradska „Nedelja Ponosa“

Beogradska “Nedelja ponosa” trajaće od 9. do 15. septembra i završiće se šetnjom i paradom pod sloganom “Ne odričem se”, najavili su organizatori. Predstavnik beogradskog Prajda Marko Mihailović najavio je…

Pravni lek protiv odluke o određivanju pritvora licu koji je nedostupan državnim organima nije u skladu sa Konvencijom

U slučaju Rizzotto protiv Italije (predstavka br. 20983/12 od 05.09.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do kršenja člana 5 § 4 (pravo…

Zabrana sklapanja braka između tazbinskih srodnika povredila prava Konvencije

U slučaju Theodorou i Tsotsorou protiv Grčke (predstavka br. 57854/15, od 05.09.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do kršenja člana 12 (pravo…

Poslednji „prvi Prajd” na Balkanu – sarajevska Povorka ponosa

Poslednji „prvi Prajd” na Balkanu – sarajevska Povorka ponosa – najavljen je za 8. septembar, ali najavljena su i 2 kontraprotesta za 9. septembar. Organizacioni odbor sarajevske Povorke ponosa je…

Medijska regulatorna tela i zaštita maloletnika

U okviru programa Saveta Evrope i Evropske unije „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi“ (JUFREX), organizovano je nekoliko regionalnih konferencija za regulatorna tela za elektronske…

Novi zakon o osnovnom obrazovanju Severne Makedonije značajno unapređuje prava LGBT osoba

Novi Zakon o osnovnom obrazovanju Severne Makedonije predstavlja korak napred u zaštiti od diskriminacije i nasilja u školama. Izričito zabranjuje diskriminaciju u osnovnom obrazovanju po svim osnovama, uključujući seksualnu orijentaciju…

Krivični postupak protiv državljanina Kosova* za ubistvo u kontekstu krvne osvete je bilo u skladu sa članom 6 Konvencije

U slučaju Shala protiv Švajcarske (predstavka br. 63896/12) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je doneo odluku o neprihvatljivosti predstavke, smatrajući da su navodi g. Shala očigledno neosnovani. Slučaj…

Povreda prava na slobodu izražavanja u predmetu koji se odnosi na izbornu kampanju

U predmetu Brzeziński protiv Poljske (zahtjev br. 47542/07 od 25.07/.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske…

Policijski organi postupali zakonito u vezi sa elektronskim podacima i omogućili aplikantu pravo na odbranu

U predmetu Rook protiv Nemačke (predstavka br. 1586/15 od 25.07.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno zaključio da nije došlo do povrede člana 6 stav 1 (pravo…

Povreda člana 4 Konvencije zbog nedovoljne aktivnost državnih organa povom slučaja trgovine ljudima

U slučaju T.I. i drugi protiv Grčke (predstavka br. 40311/10 od 18.07.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 4 (zabrana…

Odluka o neprihvatljivosti prestavke u predmetu koji se odnosi na pristup bioskopu osobi sa invaliditetom

U predmetu Glaisen protiv Švajcarske (predstavka br. 40477/13 od 18/07/2019) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je većinom glasova doneo odluku o neprihvatljivosti predstavke. Podnosilac predstavke je paraplegičar i koristi…

Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja EU za 2019 u pogledu statusa Roma u Republici Srbiji

U izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji za 2019. godinu, Evropska komisija konstatovala je da većina Roma poseduje lične dokumente, ali je istakla da je postupak upisa…

Doživotna kazna zatvora u skladu sa članom 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima

Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je odlučio da skine sa liste svojih predmeta predstavke u predmetu Dardanskis protiv Litvanije (br. 74452/13 i 15 drugih predstavki od 11.07.2019. godine). …

Kršenje načela ne bis in idem

U predmetu Mihalache protiv Rumunije (predstavka br. 54012/10) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 4 Protokola br. 7 (pravo da se…

Obaveza države u skladu sa članom 2 Konvencije da zaštiti život članova porodice od nasilnog oca

U predmetu Kurt protiv Austrije (predstavka br. 62903/15 od 04.07.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno zaključio da nije došlo do povrede člana 2 (pravo na život)…

Konferencija “Unapređenje prava LGBTI zajednice u Severnoj Makedoniji“ i prvi prajd u Severnoj Makedoniji

SOGI (sexual orientation and gender identity) je koorganizovalo nacionalnu konferenciju o zakonodavstvu u oblasti LGBTI ravnopravnosti, u partnerstvu sa vlastima Severne Makedonije. Konferencija pod nazivom “Unapređenje prava LGBTI zajednice u…

Video nadzor zatvorenika doveo do povrede prava na privatnost

U predmetu Gorlov i drugi protiv Rusije (predstavka br. 27057/06 i 2 drugih) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno utvrdio da je došlo do povrede člana 8 (pravo…

Oduzimanje licenci za kockanje dovelo do povrede člana 1 Protokola 1

Predmet Svit Rozvag, TOV i drugi protiv Ukrajine (predstavka br. 13290/11, 62600/12 i 49432/16, 27/06/2019 od 27.06.2019. godine) odnosio se na zabranu kockanja uvedenu u Ukrajini 2009. godine. Aplikanti su…

Primenljivi članovi Evropske konvencije o ljudskim pravima u slučaju saobraćajnih nesreća koje prouzrokuju teške telesne povrede

Slučaj Nicolae Virgiliu Tanase protiv Rumunije (predstavka br. 41720/13) odnosi se na sudiju koji je bio teško povređen u saobraćajnoj nesreći 2004. godine. Krivični postupak, kojem je g. Tanase  pristupio…

Pritvor aplikanta nije bilo u skladu sa Konvencijom nakon što je postalo jasno da ne može biti deportovan ni u jednu sigurnu treću zemlju

U predmetu Al Husin protiv Bosne i Hercegovine (br. 2) (predstavka br. 10112/16 od 25.06.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno zaključio da: je došlo do povrede…

Gubitak statusa žrtve nastupa ukoliko sud prizna da je određeni deo kazne zatvora već izdržan kao vid kompenzacije za preterano dug krivični postupak

U predmetu Chiarello protiv Nemačke (predstavka br. 497/17, od 20.06.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno zaključio da nije došlo do povrede člana 6 stav 1 (pravo…

Hrvatske vlasti su preuzele neophodne mere da zaštite prava deteta – navodne žrtve seksualnog zlostavljanja

U predmetu A i B protiv Hrvatske (predstavka br. 7144/15, 20.06.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je sa četiri do tri glasa utvrdio da nije došlo do povrede…

Posebna zaštita maloletnika mora biti odlučujući faktor za države prilikom razmatranja pitanja vezanih za status ilegalnih migranata

U slučaju Sh.D. i drugi protiv Grčke, Austrije, Hrvatske, Mađarske, Severne Makedonije, Srbije i Slovenije (predstavka br. 14165/16 od 13.06.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“), jednoglasno je: proglasio…

Povreda prava na obrazovanje zatvorenika zbog odbijanja vlasti da im omoguće pristup kompjuteru i internetu

U predmetu Mehmet Resit Arslan i Orhan Bingol protiv Turske (predstavka br. 47121/06, 18.06.2019) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana 2…

Kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta nije u skladu sa Konvencijom o ljudskih pravima

U predmetu Marcello Viola protiv Italije (br. 2) (predstavka br. 77633/16, od 13.06.2019. godine), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je većinom glasova utvrdio da je došlo do povrede člana…

Odluka o neprihvatljivosti predstavke u slučaju koji se odnosi na donošenje rešenja o otkazu na osnovu dokaza iz privatne komunikacije zaposlenog

Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je doneo odluku o neprihvatljivosti predstavke u predmetu Garamukanva protiv Ujedinjenog Kraljevstva (br. 70573/17 od 06.06.2019. godine). Slučaj se odnosi na prestanak radnog…

Odluka o neprihvatljivosti predstavke u predmetu koji se odnosi na pravo na prevodioca u krivičnom postupku

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je doneo odluku o neprihvatljivosti u predmetu Pula protiv Severne Makedonije (predstavka br. 48835/13 od 06.06.2019. godine) koji se odnosi na dodeljivanje prevodioca u…

Dani prava jugoistočne Evrope održani u Beogradu

Dani prava jugoistočne Evrope (SEELD) održani su u hotelu Metropol Palace u Beogradu od 27. do 28. maja. SEELD predstavlja jedinstveni događaj koji je tokom dvodnevnog skupa okupio istaknute pravne…

Oduzimanje licence retroaktivnom primenom novog zakona dovelo do povrede prava na imovinu

Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je sa četiri naspram tri glasa utvrdio da nije došlo do povrede člana 7 (kažnjavanje samo na osnovu zakona) Evropske konvencije o ljudskim pravima…

Druga LGBT anketa

Sedam godina nakon što je 2012. godine pokrenuta prva anketa, Agencija za osnovna prava EU (FRA) je u maju 2019. pokrenula drugu verziju svog LGBTI istraživanja. Cilj je da se…

Hitna mera u slučaju tri bosanska državljana romske nacionalnosti

Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) odlučio je da primeni hitnu meru u predmetu P.H. i drugi protiv Italije (predstavka br. 25838/19) u slučaju tri bosanska državljana romske nacionalnosti koji…

Tumačenje „ozbiljnog rizika“ po međunarodnom pravu u sporu oko starateljstva nad decom

U slučaju O.C.I. i drugi protiv Rumunije (predstavka br. 49450/17, 21.05.2019) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da je došlo do kršenja člana 8. (pravo na poštovanje…

Odbijanje da se izvrši promena nacionalnosti u biračkom spisku za sudije je dovelo do kršenje prava na privatnost

U predmetu Tasev protiv Severne Makedonije (predstavka br. 9825/13 od 16.05.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je da je došlo do povrede člana 8. (pravo na poštovanje…

Zabrinutost Poverenice za ljudska prava zbog srpskog nacrta zakona koji se odnosi na kaznu doživotnog zatvora

Poverenica za ljudska prava Dunja Mijatović upozorila je Srbiju da se pobrine da nacrt zakona koji se odnosi na kaznu doživotnog zatvora bude u skladu sa praksom Evropskog suda za…

OSCE istraživanje o nasilju nad ženama u Severnoj Makedoniji

Misija OEBS-a u Skoplju i Sekcija za rodnu ravnopravnost OEBS-a predstavile su 15. maja 2019. godine u Skoplju istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena u Severnoj Makedoniji. Istraživanje otkriva da…

Povreda prava na imovinu zbog nepostojanje prava na kompenzaciju

U predmetu Kainar i drugi protiv Turske (predstavke br. 21104/06, 51103/06 i 18809/07, od 07.05.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja…

Srpska vlada ne štiti dovoljno žene sa invaliditetom od nasilja u institucijama

U svom izveštaju, Komitet UN za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) izrazio je kritike prema srpskim zakonima koji ženama sa invaliditetom oduzimaju poslovnu sposobnost, pravo da same donose odluke i uskraćuju…

Izveštaj Saveta Evrope o slobodi izražavanja u 2018. godini

Izveštaj, objavljen uoči Svetskog dana slobode medija od strane Odeljenja za informaciono društvo Saveta Evrope, mapira glavne pretnje slobodi izražavanja u Evropi 2018. godine i akcije koje bi vlade trebalo…

Odbijanje vlasti da dozvole pritvoreniku da prisustvuje sahrani brata dovelo do povrede člana 8 Konvencije

U predmetu Vetsev protiv Bugarske (predstavka br. 54558/15 od 30.04.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno utvrdio da je došlo do kršenja člana 8. (pravo na poštovanje…

Ukidanje konačne i izvršne sudske odluke nije dovelo do kršenja načela pravne sigurnosti

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio u slučaju Constantin Elisei-Uzun i Vlad Andonie protiv Romunije (predstavka br. 42447/10, od 23.04.2019. godine): povredu člana 6 stav 1 u u pogledu prava…

Drugi izveštaj o praćenju rada na predmetima korupcije pred sudovima u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je danas u Sarajevu svoj drugi izveštaj o praćenju rada na predmetima korupcije pred sudovima u BiH. U izveštaju se zaključuje da…

Etničko profilisanje romske zajednice

U predmetu Lingurar protiv Rumunije (predstavka br. 48474/14 od 16.04.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno odlučio da je došlo do: kršenja člana 3 (zabrana nečovječnog ili…

ESLJP je utvrdio da bi deportovanje kosovskog državljanina dovelo do povrede člana 8

U predmetu I.M. protiv Švajcarske (predstavka br. 23887/16, od 09.04.2019. godina) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da bi došlo do kršenja člana 8. (pravo na poštovanje privatnog…

Komitet UN protiv diskriminacije žena (CEDAW) izrazio je zabrinutost zbog rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja

Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) i Tim UN za ljudska prava u Srbiji su zajedno sa organizacijama civilnog društva predstavili zaključna zapažanja i…

Evropski sud za ljudska prava dao je svoje prvo savjetodavno mišljenje po Protokolu 16

Francuski kasacioni sud je podneo zahtjev za savjetodavnim mišljenjem u vezi sa predmetom Mennesson protiv Francuske (predstavka br. 65192/11, od 26. jun 2014. godine). Muž i žena, podnosioci predstavke br….

Odluka o prekidu ostvarivanja kontakta sa djecom dovelo do povrede člana 8 Konvencije

Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) našao je povredu člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“) u predmetu A.V. protiv Slovenije (predstavka br. 878/13, od 09.04.2019. godine). Predmet se…

Prva Parada (Povorka) ponosa u BiH

Prva Parada ponosa Bosne održaće se u septembru u glavnom gradu Sarajevu i okupiće članove LGBT zajednice iz cijele zemlje. “Bosna konačno dobija svoju Paradu ponosa, koja će se održati…

Izručenje gruzijskog podnosioca predstavke dovelo bi do kršenja člana 3 zbog moguće kazne šibanjem

U predmetu G.S. protiv Bugarske (predstavka br. 36538/17) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno utvrdio da bi došlo do kršenja člana 3 (zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja)…

Uvredljivi komentari na online forumu nisu doveli do povrede člana 8 Konvencije

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je zaključio da nije došlo do povrede člana 8 (pravo na poštovanje privatnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“) u slučaju Høiness protiv…

Izvještaj o procjeni rada institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv diskriminacije

Povodom desete godišnjice usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je danas na konferenciji u Sarajevu izvještaj o procjeni rada institucija Bosne i Hercegovine…

Nesprovođenje adekvatne istrage po optužbi za silovanje izazvalo sumnju u sistem koji je uspostavila Rumunija u okviru svojih međunarodnih obaveza

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana 3 (zabrana nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja) i člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog…

Projekat Savjeta Evrope za zaustavljanje online seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece

Online seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece („OCSEA“ – Online child sexual exploitation and abuse) je specifičan oblik nasilja nad djecom. Često transnacionalna priroda ovog zločina zahtjeva međunarodni, višesektorski odgovor kako…

Slučaj Bigović protiv Crne Gore

U predmetu Bigović protiv Crne Gore, Evropski sud za ljudska prava utvrdio je povredu člana 5. stav 1., povredu člana 5. stav 3. i člana 3. (u vezi sa uslovima…

Godišnji izvještaj o ljudskim pravima američkog Stejt departmana o Balkanu

U najnovijim izvještajima o ljudskim pravima koje je pripremio američki Stejt Department navedeno je da su politički uticaj i direktna ili indirektna kontrola nad medijima, kao i prljave kampanje, prijetnje…

UN mora da preduzme neophodne korake kako bi obezbijedile pravdu za manjinske zajednice smještene u zagađene kampove na Kosovu

UN eksperti za ljudska prava pozvali su Ujedinjene nacije da odmah preduzmu korake kako bi obezbijedile pravdu i pravna sredstva za raseljene manjinske zajednice koje su bile smještene u kampovima…

Zatvorska kazna za osudu zbog klevete je bila nesrazmjerno ograničenje slobode izražavanja

Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana 10. (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“) u predmetu Sallusti protiv Italije (predstavka…

Doživotna kazna zatvora

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana 3 (zabrana nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima (Konvencija) u predmetu Petukhov protiv…

Veliki broj tužbi protiv novinara u Hrvatskoj

Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir izrazio je zabrinutost zbog velikog broja tužbi protiv novinara i novinskih medija od strane političara i javnih zvaničnika u Hrvatskoj, kao i zbog…

Ravnopravnost u praksi – Primjena antidiskriminacionih zakona u Srbiji

Predstavljena je studija „Ravnopravnost u praksi – Primjena antidiskriminacionih zakona u Srbiji” kao jedan od rezultata dvogodišnjeg projekta pod nazivom Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring…

Povreda konvencije zbog neuzimanja u razmatranje aplikantovog zahtjeva kojim je tražio da se odredi održavanje njegovih ličnih odnosa sa unukom

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je zaključio da je došlo do povrede člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“) u predmetu…

Neuspeh države da zaštiti maloletnika od ponižavajućeg postupanja u migrantskim kampovima

Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja člana 3 (zabrana nečovečnog i ponižavajućeg postupanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima u predmetu Khan protiv Francuske…

Digitalna arhiva dokaza Tužilaštva BIH

Šef Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini (BiH), Bruce G. Berton, predsednik Visokog sudskog i tužilačkog veća (VSTV) BiH, Milan Tegeltija i glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, potpisali su…

Porast pretnji upućenih novinarima u BIH

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija, Harlem Désir, i šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Bruce G. Berton, osudili su pretnje upućene novinarima u Bosni i Hercegovini. U februaru 2019….

Sudska presuda kojom se advokatu nalaže da plati previsoko određen iznos naknade štete prekršila je njegovu slobodu izražavanja

Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno utvrdio da je došlo do kršenja člana 10. (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“) u predmetu Pais Pires de Lima protiv…

Godišnji izveštaj Human Rights Watch-a za 2019. godinu

Human Rights Watch (HRV) u svom godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu, istakao je da su balkanske zemlje prošle godine, u oblasti ljudskih prava, ostvarile tek skroman napredak,…

Povrede proceduralnog aspekta člana 2. Konvencije zbog dužine domaćeg postupka za naknadu štete

U predmetu Fernandes de Oliveira protiv Portugala (predstavka br. 78103/14, od 31.01.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava je zaključio: da nije došlo do povrede materijalnog aspekta člana 2. (pravo…

Izveštaj CPT-a o Crnoj Gori

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je izveštaj o periodičnoj poseti Crnoj Gori, koja je trajala od 9. do 16. oktobra 2017….

Priručnik o zaštićenim dokumentima

Granična policija Bosne i Hercegovine predstavila je danas, 28. januara 2019. godine u Sarajevu, Priručnik o zaštićenim dokumentima, čiju je izradu podržala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Svrha ovog…

Nepoštovanje prava na pretpostavku nevinosti u medijima

Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 6. stav 2. (pretpostavka nevinosti) i povrede člana 13 (pravo na delotvoran pravni lek) Evropske konvencije…

Evropska mreža za apatridiju objavila Indeks za apatridiju

Evropska mreža za apatridiju objavila je Indeks apatridije, koji procenjuje kako zemlje u Evropi štite apatride i šta rade kako bi sprečile i smanjile apatridiju. Indeks apatridije je komparativno sredstvo…

Povređeno pravo na privatnost u vezi sa zaštitom osetljivih ličnih podataka

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio da je došlo do kršenja člana 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“) u predmetu…

Sudska odluka kojom se naređuje DNK test u slučaju utvrđivanja očinstva nije prekršila pravo na privatnost

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio da nije došlo do povrede člana 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“) u slučaju…

Prljava kampanja protiv poznate novinarke putem objavljivanja video – zapisa sa eksplicitnim sadržajem dovela do povrede Konvenci

Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede dva apsekta člana 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske) i kršenje člana…

Povreda člana 8 zbog komplikovanog i dugotrajnog postupka registracije promene pola u knjizi rođenih

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio kršenje člana 8 Konvencije – zbog nedostatka regulatornog okvira koji osigurava pravo na poštovanje privatnog života podnosioca predstavke u predmetu X protiv “Bivše…

Diskriminacija na osnovu pola zbog zabrane zatvorenicima muškog pola da prisustvuju sahranama

Evropski sud za ljudska prava je smatrao da je došlo do kršenja člana 14. (zabrana diskriminacije) u vezi sa članom 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije…

Delimično lišavanje roditeljskog prava zbog odbijanja roditelja da njihova deca pohađaju školu

Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da nije došlo do povrede člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima u slučaju…

Srpske vlasti propustile da pruže zatvoreniku zaštitu od zlostavljanja i nečovečnog i ponižavajućeg postupanja

U predmetu Gjini protiv Srbije (predstavka br. 1128/16) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno utvrdio da je došlo do: povrede člana 3 (zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja)…

Osuda podnosioca predstavke zbog klevete nakon objavljenog članka o parlamentarnom kandidatu nije dovela do povrede člana 10 Konvencije

U predmetu Prunea protiv Rumunije (predstavka 47881/11 od 08.01.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je utvrdio da nije došlo do povrede člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o…

Pristup preduniverzitetskom obrazovanju za nevećinske zajednice na Kosovu

Misija OEBS-a na Kosovu objavila je 18. decembra 2018. godine izveštaj koji ocenjuje pristup  preduniverzitetskom obrazovanju za nevećinske zajednice na Kosovu. Izveštaj pod nazivom „Pristup zajednica preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu“…

Nekažnjavanje policije zbog prekomerne upotrebe sile dovelo do povrede Konvencije

Evropski sud za ljudska prava je našao povredu člana 2 Konvencije o ljudskim pravima u slučaju Hasan Köse protiv Turske (predstavka broj 15014/11, od 18.12.2018. godine). Aplikant, Hasan Kose, je…

Primena islamskog prava u ostavinskom postupku protivno volji ostavioca i naslednika dovela do povrede Konvencije

Evropski sud za ljudska prava ustanovio je povredu člana 14 Konvencije (zabrana diskriminacije) u vezi sa članom 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (zaštita imovine) u predmetu Molla Sali protiv…

Nema povrede člana 8 u slučaju deportacije podnosioca predstavke od strane nemačkih vlasti u Tursku

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da nije došlo do povrede člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencija o ljudskim pravima u predmetu Cabucak protiv…

Nova praksa Evropskog suda za ljudska prava od 1. januara 2019. godine

Evropski sud za ljudska prava je odlučio da uvede novu praksu od 1. januara 2019. godine koja uključuje posvećenu, fazu postupka bez spora, u odnosu na sve države ugovornice. Sud…

Ograničenja porodičnih poseta u zatvorima

Evropski sud za ljudska prava našao je da je došlo do povrede člana 8 Konvencije u slučaju Resin protiv Rusije (predstavka broj 9348/14 od 18.12.2018. godine). Predmet se odnosio na…

Vlasti nisu istražile mogući rasistički motiv u streljanju romske porodice od strane policijskog službenika

U slučaju Lakatošova i Lakatoš protiv Slovačke (predstavka broj 655/16, od 11.12.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 14 (zabrana…

Hrvatska vraća migrante u BiH suprotno međunarodnim principima

Hrvatska policija vraća migrante i tražioce azila nazad u Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajevima nasilno i bez pružanja mogućnosti za traženje azila. Nevladina organizacija Human Rights Watch intervjuisala je…

Kazna zatvora zbog protestvovanja na suđenju dovela je do kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima

U slučaju Słomka protiv Poljske (predstavka broj 68924/12, od 06.12.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 6 (pravo na pravično…

Međunarodni dan ljudskih prava

Povodom Dana ljudskih prava, Dunja Mijatović, poverenica za ljudska prava Saveta Evrope, pozvala je države članice da zaustave napade na branitelje ljudskih prava i unaprede njihovu sigurnost i radnu sredinu….

Nema povrede Konvencije zbog naknadnog pritvaranja osuđenog lica

U slučaju Ilnseher protiv Nemačke, Evropski Sud za ljudska prava (ESLJP) je zaključio da nije došlo do povrede Konvencije. Predmet se odnosio na zakonitost naknadnog preventivnog pritvaranja osuđenog ubice (nem….

Slučaj Alekseyev i drugi protiv Rusije

U predmetu Alekseyev i drugi protiv Rusije (predstavka broj 14988/09 i 50 drugih od 27.11.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja…

Izveštaj „Dve škole pod jednim krovom“

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je 3. decembra 2018. godine u Sarajevu izveštaj pod nazivom „Dve škole pod jednim krovom“: Najvidljiviji primer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni…

Primeri uticaja Evropske konvencije o ljudskim pravima

Na interaktivnom veb sajtu Saveta Evrope dodato je trideset novih studija slučaja koji pokazuju kako je Evropska konvencija o ljudskim pravima promenila život ljudi širom kontinenta. Na veb sajtu se…

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

“Sve žene i devojke imaju pravo da žive bez nasilja. Nažalost, ovo nije stvarnost. Jedna od svake tri žene je doživela fizičko ili seksualno nasilje – 22% od strane svojih…

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove kritikovao negiranja da masakri u Srebrenici ne predstavljaju genocid

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), Teodor Meron, kritikovao je Srbiju zbog negiranja da su masakri u Srebrenici predstavljali genocid. Predsednik MMKS-a, Teodor Meron, na sastanku koji se održao…

Nekoliko kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima u slučaju Aleksey Navalnyy protiv Rusije

U predmetu Navalnyy protiv Rusije (predstavka broj 29580/12 i četvoro drugih, od 15.11.2018. godine) Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava jednoglasno je zaključilo da je došlo do nekoliko kršenja…

Osuđujućom presudom za ubistvo protiv kineskog studenta prekršena prava iz člana 6 Konvencije

U slučaju Zhang protiv Ukrajine (predstavka broj 6970/15, od 13.11.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 6 stav 1 (pravo na…

Načelo ne bis in idem neprimenljivo u slučaju mera protiv huliganizma u Hrvatskoj

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) jednoglasno je proglasio predstavku neprihvatljivom u predmetu Seražin protiv Hrvatske (predstavka br. 19120/15, od 08.11.2018. godine). Predmet se odnosio na mere protiv huliganstva u…

Osuda zbog nazivanja proroka Muhameda pedofilom nije u suprotnosti sa članom 10

U slučaju E.S. protiv Austrije (predstavka broj 38450/12 od 25.10.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je jednoglasno zaključio da nije došlo do kršenja člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske…

Prvi zahtev za savetodavno mišljenje prema Protokolu 16 pred Evropskim sudom za ljudska prava

Dana 16. oktobra 2018. godine Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je dobio prvi zahtev za savetodavno mišljenje od strane Kasacionog suda Francuske. To je prvi zahtev koji je ESLJP…

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja objavio je izveštaj o periodičnoj poseti Hrvatskoj sa fokusom na policiju, zatvore i psihijatrijske ustanove

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je 2. oktobra izveštaj o njihovoj periodičnoj poseti Hrvatskoj održanoj u periodu od 14. do 22….

Izveštaj Grupe eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilje u porodici o Crnoj Gori i Turskoj

Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilje u porodici (GREVIO) objavila je izveštaje o evaluaciji Crne Gore i Turske. Izveštaji sadrže sveobuhvatnu analizu primene Istanbulske…

Odluka o proterivanju dugogodišnjeg migranta nije dovela do kršenja Konvencije

U slučaju Levaković protiv Danske (predstavka br. 7841/14 od 23.10.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je ustanovio da nije došlo do kršenja člana 8 Evropske konvencije o ljudskim…

Interprofesionalni seminar o slobodi izražavanja i zaštiti prava na privatnost na internetu održan u Sarajevu

Interprofesionalni seminar za predstavnike pravosuđa i medija u BiH održan je 25. i 26. oktobra u Sarajevu. Sloboda izražavanja na internetu i zaštita prava na privatnost na internetu su bile…

Vršenje roditeljskog prava

U predmetu Grujić protiv Srbije (predstavka broj 203/07, od 28.08.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da nije došlo do kršenja člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima….

Kazna zatvora zbog objavljivanja uvredljivih komentara na račun rada policije

U predmetu Savva Terentyev protiv Rusije (predstavka broj 10692/09) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim…

Republika Srpska poništila Izveštaj Komisije za Srebrenicu o priznanju genocida

Narodna skupština Republike Srpske u Bosni i Hercegovini izazvala je brigu glavnih eksperta Ujedinjenih nacija za sprečavanje genocida zbog svoje odluke da ukine odobrenje Izveštaja komisije za Srebrenicu iz 2004….

Evropski sud za ljudska prava: Mađarska dužna da tražiocima azila obezbedi hranu

Mađarska mora obezbediti hranu tražiocima azila zadržanim u graničnim pritvorima na tranzitnim zonama, navedeno je u odgovorima koje su iz  Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) dostavili agenciji Reuters. Grupe…

Inkluzivno obrazovanje u Srbiji

Vlada Srbije u junu je formalno obećala da će sva deca sa smetnjama u razvoju moći da idu u školu. Hiljade dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji nije upisano…

Nasilje u porodici

U slučaju N.K. protiv Nemačke (broj 59549/12, od 26.07.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da nije došlo do povrede člana 6 st. 1 i 3 (d)…

Izvršenje presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava

Komitet ministara objavio je najnovije odluke “od slučaja do slučaja” koje su usvojene u vezi sa izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava. Tokom sastanka “Ljudska prava” u junu, Odbor…

Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Srbije ograničava pravo pristupa pravdi

Organizacije civilnog društva izrazile su zabrinutost zbog rešenja sadržanih u Nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Budući da se na donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći čeka već više od…

Ruski zakon o anti-gej propagandi krši međunarodne sporazume o ljudskim pravima

Panel UN-a o ljudskim pravima je presudio da ruski regionalni zakon koji zabranjuje gej propagandu među maloletnicima krši pravno obavezujući međunarodni sporazum o ljudskim pravima. Rusija je 2013. uvela zakon…

Neizvršavanje sudskih presuda od strane domaćih sudova u pogledu prava na održavanje ličnih odnosa sa detetom

Evropski sud za ljudska prava ustanovio je da je došlo do povrede člana 8 Konvencije u predmetu Vyshnyakov protiv Ukrajine (broj predstavke 25612/12, od 24.07.2018. godine). Predmet se odnosio na…

Presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Rumunije zbog kršenja člana 6 Konvencije u postupku povodom dobijanja porodičnog dodatka

Evropski sud za ljudska prava je predmetu Negrea i drugi protiv Rumunije (predstavka broj 53183/07 od 24.07.2018. godine) jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja člana 6 stav 1 (pravo…

Povreda člana 10 Konvencije zbog osude podnosioca predstavke za klevetu

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja člana 10 (sloboda govora) Evropske konvencije o ljudskim pravima u slučaju Toranzo Gómez  protiv Španije (predstavka…

Objavljen je izveštaj Konferencije o socijalnim i ekonomskim pravima za prisilno raseljena lica tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji

Na konferenciji, koja se održala u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u junu 2017. godine, ocenjen je napredak u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava tokom Sarajevskog procesa. Konferencija je pružila…

Novo izdanje Pravilnika Evropskog suda za ljudska prava i Protokol 16

Evropski sud za ljudska prava objavio je novo izdanje Pravilnika Suda. Ovo novo izdanje Pravilnika Suda usvaja amandmane Plenarne sednice Suda od 19. septembra 2016. Novo izdanje stupilo je na…

Najbolji interes deteta važniji od utvrđivanja očinstva

U predmetu Frohlich protiv Nemačke (predstavka br.16112 /15 od 26.07.2018.godine), koji se odnosio na uverenje aplikanta da je biološki otac devojčice rođene 2006. godine, Evropski sud za ljudska prava nije…

Peti Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima i posebna posvećenost trgovini decom

Ove godine Međuagencijska koordinaciona grupa za borbu protiv trgovine ljudima (ICAT), koja je partner Saveta Evrope, odlučila je da se posebno usredsredi na trgovinu decom, koja predstavljaju 28 posto ukupnih…

Poziv na ročište putem javnog obaveštavanja nije u skladu sa Konvencijom

U predmetu Dridi protiv Nemačke (predstavka broj 35778/11, od 26.07.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do kršenja: člana 6 st. 1 i st….

Usvojen UN Globalni sporazum za bezbednu, urednu i redovnu migraciju

Po prvi put, države članice Ujedinjenih nacija su se složile sa sveobuhvatnim tekstom Globalnog sporazuma za bezbednu, urednu i redovnu migraciju, radi boljeg upravljanja međunarodnim migracijama, rešavanju izazova, jačanju prava…

Berlinska deklaracija

Parlamentarna skupština usvojila je Berlinsku deklaraciji u nemačkom Bundestagu. Skoro 300 poslanika iz 53 zemlje članice OEBS-a i četiri partnera za saradnju učestvovalo je na 27. godišnjoj sednici, koja se…

Istraga ubistva novinarke Ane Politkovskaia nije otkrila ko je naručio njenu smrt

U slučaju Mazepa i ostali protiv Rusije (predstavka broj 15086/07, od 17.07.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava je ustanovio da je došlo do povrede člana 2 (pravo na život)…

Član 4 Konvencije se primenjuje i na trgovinu i eksploataciju žena u svrhu prostitucije

U slučaju S.M. protiv Hrvatske (predstavka broj 60561/14, od 19.07.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je zaključio da je došlo do povrede člana 4 (zabrana ropstva i prinudnog rada)…

Nova presuda u korist istopolnih brakova

Bugarski sud je priznao istoplni brak po prvi put u istoriji te zemlji, u korist dve lezbejke koje žele da žive u Bugarskoj kao bračni par. Bračni par, Cristina Palma…

Višestruke povrede Evropske konvencije zbog osuđivanja pank benda Pussy Riot

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je došlo do nekoliko povreda kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima u predmetu Mariya Alekhina i drugi protiv Rusije (predstavka broj 38004/12,…

Srbija pristupila Programu EU za prava, jednakost i državljanstvo

Srbija je postala prva zemlja zapadnog Balkana koja se 16. jula 2018. godine pridružila Programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,…

CEPEJ smernice za primenu medijacije

Na svom 30. plenarnom sastanku, CEPEJ – Evropska komisija za efikasnost pravosuđa je kompletirala spisak postojećih instrumenata Saveta Evrope u oblasti medijacije, a naročito Preporuke Saveta Evrope (Preporuka (98) 1…

Tužba za naknadu štete

U predmetu Kamenova protiv Bugarske (predstavka br. 62784/09, od 12.07.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da nije došlo do povrede člana 6 stav 1 (pristup sudu) Evropske…

Podnet Izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Republici Srbiji

Praxis je dana 13.07.2018. godine, podneo Komitetu za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena alternativni izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Republici Srbiji, u saradnji sa…

Niska naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode dovela je do povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima

Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da je došlo do povrede člana 5 § 5 (pravo na obeštećenje zbog nepravednog lišenja slobode) Evropske konvencije o ljudskim pravima, u…

Diskriminacija na osnovu pola

U predmetu Hülya Ebru Demirel protiv Turske (predstavka broj 30733/08, od 19.06.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava ustanovio je da je došlo do povrede člana 14 (zabrana diskriminacije) u…

Pravo na zaborav i sloboda medija

U slučaju M.L. i W.W. protiv Nemačke (pretstavka br. 60798/10 i 65599/10, od 28.06.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno utvrdio da nije došlo do kršenja člana 8…

Srbija će biti tužena pred Evropskim sudom za ljudska prava od strane romske zajednice

Predstavnici romske zajednice u Srbiji izjavili su da planiraju da tuže Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava, nakon što je Apelacioni sud oslobodio pripadnike paravojne grupe koji su bili…

Specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu pozvana da istraže smrt novinara na Kosovu

Evropska federacija novinara (EFJ) usvojila je rezoluciju kojom se traži da novi sud u Hagu istraži ubistva i nestanak 14 albanskih i srpskih novinara tokom sukoba na Kosovu. EFJ je…

Predstavljen OSCE-ov izveštaj o nedostacima u pravosuđu u procesuiranju predmeta korupcije u Bosni i Hercegovini

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je prvu procenu pitanja koja negativno utiču na kvalitet i delotvornost reakcije pravosuđa na korupciju u BiH, 21. juna 2018. godine, u…

Izveštaj o ljudskim pravima za Srbiju

Savet za ljudska prava UN usvojio je, na svom 38. zasedanju u Ženevi, izveštaj Radne grupe za Univerzalni periodični pregled za Srbiju (UPR). Srbija je kroz Treći ciklus UPR prošla…

Masovno presretanje komunikacija u Švedskoj zadovoljava standarde Konvencije

U slučaju Centrum för Rättvisa protiv Švedske (predstavka broj 35252/08, od 19.06.2018. godine), Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno zaključio da nije došlo do povrede člana 8 (pravo na…

Prava budućih usvojitelja ne mogu nadjačati prava bioloških roditelja

U predmetu Antkowiak protiv Poljske (predstavka br. 27025/17) koji se tiče spora oko starateljstva između podnosilaca predstavke, potencijalnih usvojitelja i bioloških roditelja, Evropski sud za ljudska prava je većinom glasova…

Saradnja između Mreže najviših sudova (SCN) i Saveta Evrope

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu ugostio je 8. juna 2018. godine Drugi „Focal Points Forum“ Mreže viših sudova (SCN). 63 predstavnika 59 sudova iz 33 zemlje pridružilo se…

Sud pravde Evropske unije je presudio da sve države članice EU moraju priznati prava gej supružnika

U predmetu Relu Adrian Coman i drugi protiv Inspectoratul General pentru Imigrӑri i drugi (presuda broj C-673/16, 05.06.2018. godine), Evropski sud pravde je zaključio da je termin “supružnik” iz Direktive…

Presuda u predmetu Ljatifi protiv “Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije“

U predmetu Ljatifi protiv “Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije” (predstavka broj 19017/16, od 17.05.2018. godine) Evropski sud za ljudska prava je sa šest glasova za i jednim glasom protiv, utvrdio da…

Presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Rusije

U predmetu Navalnyy protiv Rusije (32963/16) Evropski sud za ljudska prava je našao povredu člana 2 Protokola br. 4 uz Konvenciju (sloboda kretanja). U pomenutom predmetu podnosilac predstavke je podneo…

Održano ročište Velikog veća Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Gruzija protiv Rusije (II)

Evropski sud za ljudska prava je održao ročište 23. maja 2018. godine, u slučaju Gruzija protiv Rusije (II) (broj predstavke 38263/08). Slučaj je vezan za oružan sukob između Gruzije i…

Prva nacionalna simulacija za hitne slučajeve o suzbijanja kibernetičkog kriminaliteta održana je u Skoplju

Prva nacionalna simulacija za hitne slučajeve o suzbijanja kibernetičkih / ICT bezbednosnih incidenata na nacionalnom i međunarodnom nivou, održana je 8. maja 2018. godine u Skoplju. Sastanak je održan u …

Osamnaesti Opšti Izveštaj o korupciji Greco-a

GRECO, Organ za borbu protiv korupcije Saveta Evrope, objavio je Osamnaesti Opšti izveštaj o aktivnostima za 2017. godinu. Izveštaj daje podatke o korupciji u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama u…

PROTOKOL 16 EVROPSKE KONVENCIJE STUPIO NA SNAGU 1. AVGUSTA 2018. GODINE

Protokol 16 Evropske konvencije, usvojen 2013. godine, stupio je na snagu 1. avgusta 2018. godine. Za njegovo stupanje na snagu, bila je potrebna ratifikacija od strane deset država potpisnica Evropske…

Izveštaj Evropskog komiteta za prevenciju mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) o fizičkom zlostavljanju pritvorenih lica u Srbiji

Evropski komitet za prevenciju mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) objavio je 21. juna 2018. godine izveštaj o svojoj ad hoc poseti Srbiji, koja je održana od…