Kršenja digitalnih prava proširila su se u jugoistočnoj Evropi tokom pandemije koronavirusa

Kršenja digitalnih prava proširila su se u centralnoj i jugoistočnoj Evropi tokom pandemije koronavirusa, pri čemu je više od polovine povreda uključivalo propagandu, dezinformacije ili objavljivanje neproverenih informacija. Prema izveštaju…

Program zaštite svedoka u skladu sa Konvencijom

U slučaju A i B protiv Rumunije (predstavka br. 48442/16 od 02.06.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da nije bilo kršenja člana 2 (pravo na…

Nepristrasnost sudije

U slučaju Koulias protiv Kipra (predstavka br. 48781/12 od 26.05.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana 6 stav 1 (pravo…

Neuspeh države da zaštiti maloletnog pritvorenika sa mentalnim smetnjama

U slučaju I.E. protiv Republike Moldavije (predstavka br. 45422/13, od 26.05.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je kršenje člana 3 (zabrana mučenja i zlostavljanja) i kršenje člana…

Status apatrida nije bio regulisan u skladu sa Konvencijom

U slučaju Sudita Keita protiv Mađarske (predstavka br. 42321/15, od 12.05.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) utvrdio je da je došlo do kršenja člana 8 (pravo na poštovanje…

Zaštita privatnog života žrtve silovanja

U slučaju Mraović protiv Hrvatske (predstavka br. 30373/13 od 14.05.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je utvrdio da nije bilo kršenja člana 6 stav 1 (pravo na pravično…

Restitucija imovine u Albaniji u skladu sa Konvencijom

Slučaj Beshiri protiv Albanije (predstavka br. 29026/06, 07.05.2020) i 11 drugih predstavki odnose se na neizvršavanje pravosnažnih odluka o dodeli nadoknade za imovinu oduzetu u doba komunizma. U svojoj odluci…

Svetski dan slobode medija

U izjavi objavljenoj uoči Svetskog dana slobode medija 3. maja, generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić pozvala je vlade Saveta Evrope da izbegavaju nepravedno ograničavanje slobode medija tokom krize…

Rodno zasnovano nasilje tokom COVID-19 u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) je pozvala vlade u BiH da preduzmu bezbednosne mere za zaštitu žena i dece. Rezultati OSCE-ovog istraživanja “Dobrobit i sigurnost žena u BiH“…

COVID-19 i uticaj na ljudska prava

Izveštaj “COVID-19 i uticaj na ljudska prava” objavio je AIRE Centar 28. aprila 2020. godine kako bi pružio kratak pregled posledica borbe protiv COVID-19 na zaštitu ljudskih prava, sa fokusom…