Shkeljet e të drejtave digjitale u shpeshtuan në Evropën Juglindore gjatë pandemisë COVID-19

Shkeljet e të drejtave digjitale u shpeshtuan në Evropën Qendrore dhe Juglindore gjatë pandemisë COVID-19, ku mbi gjysma e tyre përfshinte propagandë, dezinformim ose publikim të një informacioni të paverifikuar,…

Programi i mbrojtjes së dëshmitarëve në përputhje me Konventën

Në rastin A dhe B kundër Rumanisë (kërkesa nr. 48442/16, 02.06.2020) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka pasur shkelje të Nenit 2 (e…

Paanshmëria e gjykatësit

Në rastin Koulias kundër Qipros (kërkesa nr. 48781/12, 26.05.2020) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 (e drejta…

Dështimi i shtetit për të mbrojtur një të mitur të ndaluar me paaftësi mendore

Në rastin I.E. kundër Republikës së Moldavisë (kërkesa nr. 45422/13, 26.05.2020) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur shkelje të Nenit 3 (ndalimi i torturës) dhe Nenit 5…

Statusi i personave pa shtetësi nuk ishte i rregulluar në përputhje me Konventën

Në rastin Sudita Keita kundër Hungarisë (kërkesa nr. 42321/15, 12.05.2020) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta për respektimin…

Mbrojtja e jetës private të viktimës në gjykimin e përdhunimit

Në rastin Mraović kundër Kroacisë (kërkesa nr. 30373/13) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut me gjashtë vota pro një kundër ka gjetur se nuk ka pasur shkelje të Nenit…

Restituimi i pronave në Shqipëri në përputhje me Konventën

Rasti Beshiri kundër Shqipërisë (kërkesa nr. 29026/06, 07.05.2020) dhe 11 kërkesa të tjera kishin të bënin me ankesa në lidhje me mungesën e ekzekutimit të vendimeve përfundimtare që jepnin kompensim…

Dita Botërore e Lirisë së Shtypit 2020

Në një deklaratë të lëshuar përpara Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit më 3 maj, Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Europës Marija Pejčinović Burić u bën thirrje qeverive të…

Dhuna gjinore gjatë COVID-19 në BeH

Misioni i OSBE-së në Bosnje dhe Hercegovinë (BeH) bëri thirrje për marrjen e masave të sigurisë nga qeveritë për të mbrojtur gratë dhe fëmijët. Rezultatet e Sondazhit të OSBE-së për…

COVID-19 dhe ndikimi në të drejtat e njeriut

Punimi “COVID-19 dhe ndikimi në të drejtat e njeriut” u botua nga Qendra AIRE në 28 Prill 2020 për të dhënë një përmbledhje të shkurtër të implikimeve të luftës kundër COVID-19 në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, me fokus mbi Ballkanin Perëndimor. Duke qenë se vazhdimësia dhe zhvillimi i pandemisë COVID-19 dhe…