Liria e shprehjes së avokatit

Në rastin of L.P. dhe Carvalho kundër Portugalisë (kërkesat nr. 24845/13 dhe 49103/15, 08.10.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit…

Mjetet juridike për emigrantët e ndaluar nuk ishin në përputhje me Konventën

Në rastin Kaak dhe të tjerët kundër Greqisë (kërkesa nr. 34215/16, 03.10.19) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se: nuk ka pasur shkelje të Nenit 3…

Vendimi i Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut për largimin e kishës ortodokse të ndërtuar në parcelë private

Në rastin Orlović dhe të tjerët kundër Bosnjës dhe Hercegovinës (kërkesa nr. 16332/18. 01.10.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit…

EuroPride 2022 në Beograd

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se organizatat e European Pride e kanë përzgjedhur Belgrade Pride për të qenë nikoqir i EuroPride 2022. Oferta e Beogradit mori 71% të votave të…

Zbatimi i Konventës së Hagës për Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmijëve

Në rastin Andersena kundër Letonisë (kërkesa nr. 79441/17, 19/09/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 6 – sa i përket të…

Raporti i CPT-së për vizitën në Shqipëri

Komiteti i Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Dënimit Çnjerëzor ose Degradues (CPT) ka botuar raportin për vizitën e tij më të fundit në Shqipëri të…

Heqja e autoritetit prindëror ka sjellë shkelje të Nenit 8 të Konventës

Në rastin Strand Lobben dhe të tjerë kundër Norvegjisë (kërkesa nr. 37283/13, 10.09.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 8 (e…

“Java e Krenarisë” në Beograd

“Java e krenarisë” e Beogradit për vitin 2019 do të zhvillohet nga 9 shtatori deri më 15 shtator dhe do të përfundojë me një shëtitje dhe paradë nën sloganin “Unë…

Mjeti juridik kundër vendimit për privimin e lirisë së një personi që nuk gjendet, nuk është në përputhje me Konventën

Në rastin Rizzotto kundër Italisë (kërkesa nr. 20983/12, 05.09.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 5 § 4 (e drejta…

Ndalimi i martesës mes të afërmve pa lidhje gjaku solli shkelje të Konventës

Në rastin Theodorou dhe Tsotsorou kundër Greqisë (kërkesa nr. 57854/15, 05.09.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 12 (e drejta…

“Parada e parë” e fundit në Ballkan – Marshi i krenarisë i Sarajevës

“Parada e parë” e fundit në Ballkan – Marshi i krenarisë i Sarajevës – u lajmërua për 8 shtator, por në ndërkohë, jo një po dy kundërprotesta u lajmëruan për…

Autoritetet rregulluese të mediave dhe mbrojtja e të miturve

Në kaudër të projektit të Këshillit të Europës dhe Bashkimit Europian me titull: “Forcimi i ekspertizës gjyqësore për lirinë e shprehjes dhe të mediave në Evropën Juglindore (JUFREX)” u organizuan…

Ligji i ri për arsimin fillor në Maqedoninë e Veriut përmirëson ndjeshëm të drejtat e personave LGBT

Ligji i ri për arsimin fillor të Maqedonisë së Veriut është hap përpara drejt mbrojtjes kundër diskriminimit dhe dhunës në shkolla. Ligji shprehimisht ndalon diskriminimin në arsimin fillor në të…

Procedurat penale kundër një qytetari të Kosovës për vrasje në kontekstin e gjakmarrjes ishin në përputhje me Nenin 6 të Konventës

Në rastin Shala kundër Zvicrës (kërkesa nr. 63896/12) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut e ka refuzuar njëzëri kërkesën, duke konstatuar se ankesat e z.Shala janë qartazi të pabazuara. …

Shkelja e së drejtës së lirisë së shprehjes në një rast që lidhet me një fushatë zgjedhore

Në rastin Brzeziński kundër Polonisë (kërkesa nr. 47542/07, 25/07/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes) të…

Autoritetet policore vepruan në mënyrë të ligjshme me të dhënat elektronike dhe i mundësuan kërkuesit të drejtën e mbrojtjes

Në rastin Rook kundër Gjermanisë (kërkesa nr. 1586/15, 25/07/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 (e…

Shkelja e Nenit 4 të Konventës për shkak të aktivitetit të pamjaftueshëm të autoriteteve shtetërore në rastin e trafikimit të qenieve njerëzore

Në rastin T. I. dhe të tjerëve kundër Greqisë (kërkesa nr. 40311/10, 18.07.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 4…

Vendimi për papranueshmërinë lidhur me rastin që kishte të bënte me qasjen në kinema të një personi me aftësi të kufizuara

Në vendimin e saj në rastin e Glaisen kundër Zvicrës (kërkesa nr. 40477/13, 18/07/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut me shumicë votash kërkesën e ka shpallur të papranueshme. …

Raporti i Komisionit Evropian 2019 për Serbinë në lidhje me statusin e romëve në Republikën e Serbisë

Në Raportin e Komisionit Evropian për Serbinë 2019, Komisioni shprehet se shumica e romëve në Serbi kanë dokumentacion civil, por thekson se procedura për regjistrimin e lindjes së fëmijëve nga…

Burgimi i përjetshëm në përputhje me Nenin 3 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Në rastin Dardanskis kundër Letonisë (kërkesa nr. 74452/13 dhe 15 kërkesa të tjera, 11.07.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka vendosur t’i heqë këto kërkesa nga lista e…

Shkelja e parimit ne bis in idem

Në rastin Mihalache kundër Rumanisë (kërkesa nr. 54012/10) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 4 të Protokollit Nr. 7 (e…

Detyrimi i shtetit sipas Nenit 2 për të mbrojtur jetën e anëtarëve të familjes kundër babait të dhunshëm

Në rastin Kurt kundër Austrisë (kërkesa nr. 62903/15, 04/07/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 2 (e drejta për jetë) të…

Konferenca “Avancimi i të drejtave të komunitetit LGBTI në Maqedoninë e Veriut” dhe pride-i i parë në Maqedoninë e Veriut

SOGI Unit bashkëorganizoi një konferencë nacionale për legjislacionin e barazisë LGBTI, në partneritet me autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Konferenca e titulluar: “Avancimi i të drejtave të komunitetit LGBTI në…

Vëzhgimi me video i të burgosurve çoi në cenimin e të drejtës së privatësisë

Në rastin Gorlov dhe të tjerët kundër Rusisë (kërkesa nr. 27057/06 dhe 2 të tjera) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të…

Tërheqja e licencave të lojërave të fatit çoi në shkelje të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1

Rasti Svit Rozvag, TOV dhe të tjerët kundër Ukrainës (nr. 13290/11, 62600/12, dhe 49432/16, 27/06/2019, 27/06/2019) kishte të bënte me ndalimin e lojërave të fatit që erdhi në fuqi në…

Artikujt e zbatueshëm të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut në rast të aksidenteve të trafikut me lëndime të rënda

Rasti Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë (kërkesa nr. 41720/13) kishte të bënte me një gjykatës i cili ishte lënduar rëndë në një aksident trafiku. Procedurat penale ku z. Tănase ishte…

Paraburgimi i kërkuesit nuk ishte në përputhje me Konventën pasi u bë e qartë se ai nuk mund të deportohej në një vend të tretë të sigurtë

Në rastin Al Husin kundër Bosnjës dhe Hercegovinës (nr. 2) (kërkesa nr.  10112/16, 25/06/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur: se ka pasur…

Humbja e statusit të viktimës nëse gjykata pranon se një pjesë e caktuar e dënimit është vuajtur tashmë si formë e kompensimit për procedurën e gjatë

Në rastin Chiarello kundër Gjermanisë (kërkesa nr. 497/17, 20/06/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 (e drejta…

Autoritetet kroate kanë marrë masa të nevojshme për t’i mbrojtur të drejtat e fëmijës – viktimë e supozuar e dhunës seksuale

Në rastin A dhe B kundër Kroacisë (kërkesa nr. 7144/15, 20/06/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut, me katër vota pro dhe tre kundër, ka gjetur se ka pasur…

Mbrojtja e posaçme për të miturit duhet të jetë faktor vendimtar për shtetet kur shqyrtojnë çështje që lidhen me statusin e emigrantëve të paligjshëm

Në rastin Sh. D. dhe të tjerëve kundër Greqisë, Austrisë, Kroacisë, Hungarisë, Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Sllovenisë (kërkesa nr. 14165/16, Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri: i…

Shkelje e të drejtës së të burgosurve për arsim për shkak të refuzimit të autoriteteve për t’iu lejuar qasje në kompjuter dhe internet

Në rastin Mehmet Reşit Arslan dhe Orhan Bingöl kundër Turqisë (kërkesa nr. 47121/06, 18.06.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit…

Dënimi i përjetshëm pa mundësi shkurtimi nuk është në pajtim me Konventën për të Drejtat e Njeriut

Në rastin Marcello Viola kundër Italisë (nr. 2) (kërkesa nr.  77633/16, 13.06.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut, me shumicë votash, ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit…

Vendim për papranueshmërinë e rastit që lidhet me vendimin për ndërprerjen e punësimit duke u bazuar në dëshmitë nga komunikimi privat i të punësuarit

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut e ka shpallur njëzëri kërkesën si të papranueshme në rastin Garamukanwa kundër Mbretërisë së Bashkuar (kërkesa nr. 70573/17, 06.06.2019).  Rasti kishte të bënte…

Vendimi për papranueshmërinë e rastit në lidhje me të drejtën e një interpreti në procedurën penale

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut e ka shpallur njëzëri të papranueshme kërkesën në rastin Pula kundër Maqedonisë së Veriut (kërkesa nr. 48835/13, 06.06.2019) që kishte të bënte me…

Në Beograd mbahen Ditët juridike të Europës Juglindore

Ditët juridike të Europës Juglindore (SEELD) janë mbajtur në hotelin Metropol Palace në Beograd në datat 27 dhe 28 maj 2019. SEELD është ngjarje unike e cila bëri bashkë ekspertë…

Revokimi i licencës përmes zbatimit retroaktiv të ligjit të ri ka çuar në shkeljen e të drejtës së pronës

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se: me katër vota pro, tre kundër, ka pasur shkelje të Nenit 7 (nuk ka dënim pa ligj) të Konventës…

Anketa e dytë LGBT

Shtat vjet pas publikimit të parë të anketës në vitin 2012, Agjencia e Bashkimit Europian për të Drejtat Themelore (FRA) në maj 2019 ka nisur versionin e dytë të anketës…

Masë urgjente në rastin e e tri qytetarëve boshnjakë të përkatësisë rome

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka vendosur të zbatojë masë urgjente në rastin P.H. dhe Të Tjerët kundër Italisë (kërkesa nr. 25838/19) në lidhje me tre shtetas boshnjakë…

Interpretimi i “rrezikut të madh” sipas të drejtës ndërkombëtare në një kontest për kujdestarinë e fëmijëve

Në rastin e O.C.I. dhe Të Tjerët kundër Rumanisë (kërkesa nr. 49450/17, 21.05.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 8…

Refuzimi për të bërë ndryshimin e shtetësisë në listën zgjedhore të gjyqtarëve ka çuar në shkeljen e të drejtës për privatësi

Në rastin e Tasev kundër Maqedonisë së Veriut (kërkesa nr. 9825/13, 16.05.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 8 (e…

Shqetësimet e Komisioneres për të Drejtat e Njeriut në lidhje me projektligjet serbe në lidhje me burgimin e përjetshëm

Komisionerja për të Drejtat e Njeriut Dunja Mijatović, paralajmëron Serbinë të sigurohet që projektligji i tij në lidhje me burgimin e përjetshëm të jetë në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës…

Anketa e OSBE-së për dhunën ndaj grave në Maqedoninë e Veriut

Më 15 maj 2019, Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Seksioni Gjinor i OSBE-së prezantuan një studim rreth mirëqenies dhe sigurisë së grave në Maqedoninë e Veriut. Hulumtimi gjeti se…

Shkelja e së drejtës së pronës për shkak të mungesës së të drejtës për kompensim

Në rastin Kaynar dhe të tjerët kundër Turqisë (kërkesat nr. 21104/06, 51103/06 dhe 18809/07, 07.05.2019), Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të…

Qeveria serbe po dështon t’i mbrojë nga dhuna në institucione gratë me aftësi të kufizuara

Në raportin e tij, Komiteti i Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave (Komiteti CEDAW) kritikoi ligjet serbe që u mohojnë grave me aftësi të kufizuara kapacitetin e…

Raporti i Këshillit të Europës për lirinë e shprehjes në vitin 2018

Një raport, i publikuar  në prag të Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit nga Departamenti i Shoqërisë së Informacionit të Këshillit të Europës, nxjerr në pah kërcënimet kryesore ndaj lirisë…

Refuzimi i autoriteteve për të lejuar të paraburgosurin të marrë pjesë në varrimin e vëllait të tij çoi në shkelje të Nenit 8 të Konventës

Në rastin Vetsev kundër Bullgarisë (kërkesa nr. 54558/15, 30.04.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta për respektimin…

Shfuqizimi i vendimit gjyqësor përfundimtar dhe të detyrueshëm nuk çoi në shkelje të parimit të qartësisë juridike

Në rastin Elisei-Uzun and Andonie kundër Rumanisë (kërkesa nr. 42447/10, 23/04/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se: ka pasur shkelje të Nenit 6, paragrafi 1, në lidhje…

Raporti i dytë mbi monitorimin e rasteve të korrupsionit para gjykatave në BeH

Misioni i OSBE në Bosnje dhe Herzegovinë (BeH) paraqiti sot në Sarajevë raportin e tij të dytë mbi monitorimin e rasteve të korrupsionit përpara gjykatave në BeH. Raporti arrin në…

Profilizimi etnik i komunitetit rom

Në rastin Lingurar kundër Rumanisë (kërkesa nr. 48474/14, 16/04/2019) Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, njëzëri, gjeti se ka pasur: Shkelje të Nenit 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor ose…

GjEDNj gjeti se do të kishte shkelje të Nenit 8 nëse do të dëbohej shtetasi kosovar

Në rastin I.M. kundër Zvicrës (Kërkesa nr. 23887/16, 09.04.2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se do të kishte shkelje të Nenit 8 (e drejta për…

Komiteti i OKB-së kundër diskriminimin të grave (CEDAW) i shqetësuar për stereotipet gjinore dhe dhunën gjinore në Serbi

Njësia e OKB-së për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave në Serbi (UN Women) dhe Skuadra e të Drejtave të Njeriut të OKB-së në Serbi, së bashku me organizatat e…

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka dhënë mendimin e parë këshillimor sipas Protokollit 16

Gjykata franceze e Kasacionit ka bërë kërkesë për mendim këshillimor në lidhje me rastin Mennesson kundër Francës (nr. 65192/11, 26 qershor 2014). Rasti kishte të bënte me kërkuesit, burrë e…

Vendimi për ndërprerjen e kontaktit të kërkuesit me fëmijët e tij ka sjellë shkelje të Nenit 8 të Konventës

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur shkelje të Nenit 8 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut në rastin A.V. kundër Sllovenisë (kërkesa nr. 878/13, 09.04.2019)….

Parada e Parë e Krenarisë në Bosnje e Herzegovinë

Aktivistët boshnjakë për të drejtat e njeriut njoftuan të hënën se Parada e Parë në Bosnje do të mbahet në shtator në kryeqytet, në Sarajevë dhe do të mbledhë pjesëtarë…

Ekstradimi i kërkuesit gjeorgjian do të çonte në shkelje të Nenit 3 për shkak të dënimit të mundshëm me rrahje

Në rastin G.S. kundër Bullgarisë (kërkesa nr. 36538/17) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se do të kishte shkelje të Nenit 3 (ndalimi i torturës dhe…

Komentet fyese në forumin online nuk kishin shkaktuar shkelje të Nenit 8 të Konventës

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës private) të Konventës Europiane për të…

Vlerësimi i punës së institucioneve të Bosnjës dhe Herzegovinës në luftën kundër diskriminimit

Me rastin e 10-vjetorit të miratimit të Ligjit për Ndalimin e Diskriminimit, sot në Sarajevë u prezantua një vlerësim i punës së institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës në luftën kundër…

Dështimi për zhvillimin e hetimeve të pështatshme mbi akuzat për dhunë ka nxitur dyshime rreth sistemit të vendosur nga shteti rumun në lidhje me detyrimet e tij ndërkombëtare

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor dhe degradues) dhe të Nenit 8 (e drejta e…

Projekti i Këshillit të Europës: T’i Jepet Fund Ekzpolatimit dhe Abuzimit Seksual të Fëmijëve

Eksploatimi dhe abuzimi seksual i fëmijëve online (OCSEA) është formë e veçantë e dhunës ndaj fëmijëve. Natyra shpesh tranzitore e këtij krimi kërkon përgjigje ndërkombëtare dhe shumësektoriale për të siguruar…

Rasti Bigovic kundër Malit të Zi

Në rastin Bigovic kundër Malit të Zi, Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 5 § 1, shkelje të Nenit 5…

Raportet vjetore të Departamentit të Shtetit për Ballkanin

Raportet më të fundit të të drejtave të njeriut të përgatitura nga Departamenti i Shtetit thanë se ndikimi politik dhe kontrolli i drejtpërdrejtë ose i tërthortë mbi mediat, si dhe…

OKB-ja duhet të ndërmarrë masa të menjëhershme për të siguruar drejtësi për komunitetet pakicë të vendosura në kampet e kontaminuara në Kosovë

Eksperti i të drejtave të OKB-së kërkon që Kombet e Bashkuara të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të siguruar drejtësi dhe mjete juridike për komunitetet pakicë të zhvendosura nga kampet…

Dënimi me burg për shpifje ishte kufizim joproporcional i lirisë së shprehjes

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes) të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut në rastin…

Burgimi i përjetshëm

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, njëzëri, kishte pohuar se kishte shkelje të nenit 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor ose degradues) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut…

Numri i madh i padive kundër gazetarëve në Kroaci

Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias Harlem Désir shprehu shqetësimin e tij lidhur me numrin e madh të padive të paraqitura kundër gazetarëve dhe gazetave nga politikanët dhe zyrtarët…

Barazia në Praktikë – Zbatimi i Ligjeve të Barazisë në Serbi

Studimi Barazia në praktikë – Zbatimi i ligjeve të barazisë në Serbi u prezentua si një nga rezultatet e projektit dyvjeçar të titulluar Përmirësimi i Kornizës Ligjore dhe i Politikave…

Shkelja e Konventës për mosrespektimin e kërkesës së parashtruesit për të mbajtur kontakte me mbesën e tij

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta e respektimit të jetës private dhe familjare) të Konventës Europiane për…

Dështimi i shtetit t’i mbrojë të miturit nga trajtimi degradues në kampet e emigrantëve

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor dhe degradues) të Konventës Europiane për të Drejtat e…

Arkivi i provave digjitale të Zyrës së Prokurorit të BeH

Shefi i Misionit të OSBE në Bosnjë dhe Herzegovinë (BeH), Bruce G. Berton, Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial (VSTV) të BeH, Milan Tegeltija dhe Kryeprokurorja e Prokurorisë…

Rritja e kërcënimeve ndaj gazetarëve në BeH

Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Harlem Désir, dhe Shefi i Misionit të OSBE-së në Bosnjë dhe Herzegovinë, Bruce G. Berton, dënuan një varg kërcënimesh kundër gazetarëve në Bosnjë…

Vendimi i gjykatës që urdhëroi avokatin të paguante një shumë të lartë dëmshpërblimi, ka shkelur lirinë e tij të shprehjes

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin…

Raporti botëror i Human Rights Watch 2019

Human Rights Watch në raportin botëror 2019 tha se vendet e Ballkanit kishin bërë progres të vogël vitin e kaluar në fushën e të drejtave të njeriut, duke përmendur mungesën…

Shkelja e aspektit procedural të Nenit 2 për shkak të kohëzgjatjes së procedurave kombëtare të kompensimit

Në rastin e Fernandes de Oliveira kundër Portugalisë (kërkesa nr. 78103/14, 31/01/2019) Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se: Nuk ka pasur shkelje të aspektit substancial të…

Raporti i KPT-së për Malin e Zi

Komiteti Europian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Dënimit Çnjerëzor ose Poshtërues (KPT) publikoi një raport lidhur me vizitën periodike në Mal të Zi duke u fokusuar tek policitë,…

Doracaku i Dokumenteve të Mbrojtura

Policia Kufitare e Bosnjës dhe Herzegovinës (BiH) prezantoi Doracakun e Dokumenteve të Mbrojtura, të përpiluar me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në BiH, në Sarajevë në një event i cili…

Dështimi i respektimit të prezumimit të pafajësisë në media

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin…

Rrjeti Europian për Pashtetësinë ka pubilkuar Indeksin e Pashtetësisë

Rrjeti Europian për Pashtetësinë ka pubilkuar Indeksin e Pashtetësisë, i cili vlerëson se si shtetet në Europë i mbrojnë personat pa shtetësi dhe çka bëjnë ato për ta parandaluar apo…

Shkelja e të drejtës së privatësisë në lidhje me mbrojtjen e të dhënave të ndjeshme personale

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta e respektimit të jetës private dhe familjare) të Konventës Europiane për…

Vendimi i gjykatës që urdhëronte testin e ADN-së në çështjen e kundërshtimit të atësisë nuk shkeli të drejtën e privatësisë

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare) të Konventës Evropiane…

Fushata e shpifjes përmes postimit të një videoje eksplicite kundër një gazetareje ka sjellë shkelje të Konventës

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur dy shkelje të Nenit 8 (E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare, shtëpisë dhe korrespondencës)…

Shkelje e Nenit 8 për shkak të procedurës së komplikuar dhe të zgjatur të regjistrimit të ndryshimit të gjinisë në çertifikatën e lindjes

Neni 8 , e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare, transgjinor, Maqedoni Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur shkelje të Nenit 8 për shkak të…

Diskriminim seksual për shkak të ndalimit të të burgosurve meshkuj për të marrë pjesë në funerale

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka konstatuar se ka pasur shkelje të Nenit 14 (Ndalimi i diskriminimit) në lidhje me Nenin 8 (E drejta për respektimin e jetës…

Kufizimi i pjesshëm i të drejtës së prindërve për të refuzuar që fëmijët e tyre të ndjekin shkollën

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 (E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare) të Konventës Evropiane…

Autoritetet serbe kanë dështuar t’i sigurojnë të burgosurit mbrojtje nga abuzimi dhe trajtimi çnjerëzor dhe degradues

Në rastin e Gjini kundër Serbisë (kërkesa nr. 1128/16) Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, njëzëri ka gjetur se ka pasur: Shkelje të Nenit 3 (Ndalimi i torturës dhe…

Dënimi i kërkuesit për shpifje pas një artikulli të botuar për kandidatin parlamentar nuk ka çuar në shkelje të Nenit 10 të Konventës

Në rastin Prunea kundër Rumanisë (kërkesa nr. 47881/11, 08/01/2019) Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut nuk ka gjetur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes) të Konventës Evropiane për…

Akesi i komuniteteve jo-shumicë në arsimin parauniveristar në Kosovë

Misioni i OSBE-së në Kosovë publikoi një raport që vlerëson aksesin në arsimin parauniversitar të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë. Raporti ‘’Aksesi i Komuniteteve në Arsimin Parauniversitar në Kosovë’’, mbulon periudhën…

Pandëshkueshmëria e policisë pas përdorimit të tepruar të forcës ka çuar në shkelje të Konventës

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 2 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin Hasan Köse kundër Turqisë…

Zbatimi i ligjit islam në kontestin e trashëgimisë në kundërshtim me vullnetin e trashëgimlënësit dhe trashëgimtarit, ka sjellë shkeljen e Konventës

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 14 të Konventës (ndalimi i diskriminimit) së bashku me Nenin 1 të Protokollit Nr….

Nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 në rastin e dëbimit të kërkuesit në Turqi nga autoritetet gjermane

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta për të respektuar jetën private dhe familjare) të Konventës Evropiane…

Praktika e re e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut nga 1 janari 2019

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka vendosur të fusë një praktikë të re nga 1 janari 2019, që përfshin një fazë të përkushtuar, jokontestuese në lidhje me të…

Kufizimet e vizitave familjare në burgje

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut në rastin Resin kundër Rusisë (kërkesa…

Autoritetet nuk kanë hetuar për motive të mundshme raciste në gjuajtjen me armë ndaj një familjeje Rome nga një polic

Në rastin Lakatošová dhe Lakatoš kundër Sllovakisë (kërkesa nr. 655/16, 11.12.2018) Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 14 (ndalimi i…

Kroacia i kthen emigrantët në Bosnjë dhe Hercegovinë në kundërshtim me parimet ndërkombëtare

Policia kroate po i kthen emigrantët dhe azilkërkuesit në Bosnjë dhe Hercegovinë, në disa raste në mënyrë të dhunshme dhe pa u dhënë mundësinë të kërkojnë azil. Human Rights Watch…

Dënimi me paraburgim për shkak të protestës gjatë një gjykimi, shkeli Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Në rastin Słomka kundër Polonisë, (kërkesa nr. 68924/12, 06.12.2018) Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 6 (e drejta për gjykim…

Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, Dunja Mijatovic, Komisionere e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut, u bëri thirrje vendeve anëtare të ndalojnë sulmet…

Paraburgimi parandalues i të dënuarit për vrasje nuk e ka shkelur Konventën

Në rastin Ilnseher kundër Gjermanisë, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur shkelje të Konventës. Rasti kishte të bënte me ligjshmërinë e paraburgimit të të dënuarit për vrasje….

Rasti Alekseyev dhe të tjerë kundër Rusisë

Në rastin Alekseyev dhe të tjerë kundër Rusisë (kërkesa nr. 14988/09 dhe 50 të tjerë, 27.11.2018), Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje…

Raporti “Dy shkolla nën një çati”

Misioni i OSBE në Bosnjë dhe Hercegovinë (BiH) paraqiti një raport të titulluar “Dy shkolla nën një çati”: Shembulli më i dukshëm i diskriminimit në arsim në Bosnjë dhe Hercegovinë,…

Shembuj të ndikimit të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Tridhjetë studime të reja rastesh janë shtuar në uebfaqen interaktive të Këshillit të Evropës duke treguar se si Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut ka ndryshuar jetën e njerëzve…

Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave

“Të gjitha gratë dhe vajzat kanë të drejtë të jetojnë pa dhunë. Për fat të keq, ky nuk është realiteti. Një në tre gra ka përjetuar dhunë fizike ose seksuale…

Kryetari i Gjykatës së OKB-së për krimet e luftës në Hagë kritikoi mohimin se masakrat e Srebrenicës nuk ishin genocid

Kryetari i Gjykatës së OKB-së për krimet e luftës në Hagë kritikoi Serbinë për shkak të mohimit të saj se masakrat e Srebrenicës nuk ishin genocid. Kryetari i Mekanizmit për…

Disa shkelje të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut në rastin e Aleksey Navalnyy kundër Rusisë

Në rastin e Navalnyy kundër Rusisë (parashtresa nr. 29580/12 dhe katër të tjerëve, 15.11.2018) Dhoma e Madhe e Gjykatës Evuropiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri gjeti se kishte pasur…

Dënimi i studentit kinez për vrasje shkeli të drejtën e tij për gjykim të drejtë

Në rastin Zhang kundër Ukrainës (parashtresa nr. 6970/15, 13.11.2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 (e drejta…

Parimi i ne bis in idem është i pazbatueshëm në rastin e masave të antihuliganizmit në Kroaci

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut e ka refuzuar njëzëri parashtesën në rastin Seražin v. Kundër Kroacisë (parashtresa nr. 19120/15, 08.11.2018). Rasti kishte të bënte me masat e përdorura…

Dënimi për cilësimin e Muhammedit si pedofil ishte në përputhje me Nenin 10

Në rastin E.S. kundër Austrisë (parashtresa nr. 38450/12, 25.10.2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes) të Konventës…

Kërkesa e parë për mendim këshillëdhënës përpara Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut sipas Protokollit 16

Më 16 tetor 2018 Gjykata pranoi një kërkesë për mendim këshillëdhënës nga Gjykata e Cassation-it në Francë. Është kjo kërkesa e parë të cilën po e pranon Gjykata që nga…

Raporti i Komitetit Anti-torturë rreth vizitës periodike në Kroaci me fokus te policia, burgjet dhe psikiatria

Komiteti i Këshillit të Europës për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Dënimit Çnjerëzor ose Poshtërues (CPT) më 2 tetor ka publikuar raportin rreth vizitës së tij periodike në Kroaci,…

Grupi i Ekspertëve i Këshillit të Europës për Aksionin kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje raporton për Malin e Zi dhe Turqinë

Grupi i Ekspertëve i Këshillit të Europës për Aksionin kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (GREVIO) ka publikuar raportin e tij vlerësues për Malin e Zi dhe Turqinë….

Vendimi për të dëbuar një migrant afatgjatë nuk ka shkaktuar shkelje të Konventës

Në rastin Levakovic kundër Danimarkës (parashtresa nr. 7841/14, dhe 23/20/2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta…

Në Sarajevë u mbajt Seminari ndërprofesional për lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen e të drejtës së privatësisë në internet

Më 25 dhe 26 tetor në Sarajevë u mbajt Seminari ndërprofesional për përfaqësuesit e gjyqësorit dhe mediave. Temat kryesore ishin liria e shprehjes në internet dhe mbrojtja e së drejtës…

Kujdestaria e fëmijëve

Në rastin Grujić kundër Serbisë (nr. 203/07, 28.08.2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta për jetë) të…

Burgim për publikimin e komenteve fyese në lidhje me punën e policisë

Në rastin Savva Terentyev kundër Rusisë (parashtresa nr. 10692/09) 10 17.07.2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes)…

Republika Srpska e ka hedhur poshtë Raportin e Komisionit të Srebrenicës i cili e konfirmonte gjenocidin

Kuvendi Nacional i Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë ka ngjallur shqetësimin e ekspertit të lartë të OKB-së për Parandalim të Gjenocidit për shkak të vendimit për ta hedhur poshtë…

GjEDNj-ja thotë se Hungaria duhet t’u sigurojë ushqim azilkërkuesve të refuzuar

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj) thotë se Hungaria duhet t’u sigurojë ushqim azilkërkuesve të refuzuar të cilët mbahen në qendrat e ndalimit në kufi, e të cilët…

Arsimi përfshirës në Serbi

Qeveria e Serbisë formalisht është zotuar në qershor se të gjithë fërmijët me nevoja të veçanta do të kenë mundësi të shkojnë në shkollë.   Me mijëra fëmijë me nevoja…

Dhuna në familje

Në rastin e N.K. kundër Gjermanisë (nr. 59549/12, 26/07/2018), Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut në mënyrë unanime ka gjetur se nuk ka pasur shkelje të Nenit Article 6…

Implementimi i aktgjykimeve dhe aktvendimeve të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Aktvendimet e fundit rast për rast të miratuara për implementimin e aktgjykimeve nga Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut u publikuan nga Komiteti i Ministrave. Gjatë takimit për “Të…

Projektligji i Serbisë për ndihmë juridike falas kufizon të drejtën e qasjes në drejtësi

Oganizatat e shoqërisë civile kanë shprehur shqetësime lidhur me zgjidhjet brenda Projektligjit për Ndihmë Juridike Falas.   Ligji për ndihmë juridike falas është në pritje për më shumë se 12…

Ligji rus anti-homoseksual shkel marrëveshjet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut

Një panel i OKB-së ka gjetur se ligji regjional rus që ndalon propagandën homoseksuale te të miturit është në kundërshtim me traktin ligjërisht të detyrueshëm ndërkombëtar të të drejtave të…

Dështimi i gjykatave vendore të zbatojnë vendimin e gjykatës lidhur me të drejtën e kontaktit me fëmijën

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 në rastin Vyshnyakov kundër  Ukrainës (nr. 25612/12, 24.07.2018). Rasti kishte të bënte me…

Aktgjykimi i Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut kundër Rumanisë për shkeljen e Nenit 6 të Konventës gjatë procedurës së marrjes së shtesës familjare.

Në rastin Negrea dhe Të Tjerët kundër Rumanisë (parashtresa nr. 53183/07, 24/07/2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 6 §…

Shkelje e Nenit 10 për shkak të dënimit për shpifje

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes) të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut në rastin…

U publikua raporti nga konferenca “Të drejtat ekonomike dhe sociale të personave të zhvendosur me dhunë gjatë konflikteve në ish-Jugosllavi”

Konferenca e cila u mbajt në Kuvendin e Bosnjës e Hercegovinës në qershor të vitit 2017 ofroi mundësinë që të vlerësohet progresi i arritur për sa i takon aplikimit të…

Edicioni i ri i Rregullave të Gjykatës dhe Protokollit Nr. 16

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka publikuar edicionin e ri të Rregullave të Gjykatës. Edicioni i ri i Rregullave të Gjykatës përfshin amendamente të Gjykatës Plenare të 19…

Interesi më i mirë i fëmijës është më i rëndësishëm se përcaktimi i atësisë

Fröhlich kundër Gjermanisë (parashtresa nr. 16112/15, 26.07.2018). Parashtruesi, Arnulf Fröhlich, është shtetas gjerman i lindur më 1966 dhe jeton në Köthel (Gjermani). Rasti kishte të bënte me besimin e z.Fröhlich…

Dita e pestë Botërore kundër Trafikimit të Personave dhe fokusi në trafikimin e fëmijëve

Këtë vit, Grupi Koordinues i Agjencive kundër Trafikimit të Personave (ICAT), partner i të cilit është Këshilli i Europës, ka vendosur të fokusohet në veçanti në trafikimin e fëmijëve, të…

Thirrjet për seancë të drejtuara përmes njoftimit publik nuk mjaftuan sipas Konventës

Në rastin Dridi kundër Gjermanisë (ankesa nr. 35778/11, 26.07.2018), Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur shkelje: të Nenit 6, pjesa 1 dhe 3…

U miratua Marrëveshja Globale e OKB-së për Migrim të Sigurtë, të Rregulluar dhe të Rregullt

Për herë të parë në histori shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara janë pajtuar për një Marrëveshje gjithëpërfshirëse globale për menaxhimin e migrimit ndërkombëtar, për adresimin e sfidave të migrimit,…

Deklarata e Berlinit

Deklarata e Berlinit u miratua në Bundestagun Gjerman. Gati 300 kuvendarë nga 53 shtete pjesëmarrëse të OSBE-së dhe katër partnerë bashkëpunues morën pjesë në Seancën XXVII Vjetore, e cila u…

Hetimi i vrasjes së gazetares Anna Politkovskaya nuk arriti të zbulojë se kush e porositi vrasjen

Në rastin Mazepa dhe Të Tjerët kundër Rusisë (parashtresa nr. 15086/07, 17.07.2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 2 (e drejta…

Neni 4 është i zbatueshëm te trafikimi dhe eksploatimi i gruas për qëllime të prostitucionit

Në rastin S.M. kundër Kroacisë (ankesa nr. 60561/14, 19.07.2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se nuk ka pasur shkelje të Nenit 4 (ndalimi i robërisë dhe…

Vendimi i ri në favor të martesës homoseksuale

Gjykata bullgare ka njohur martesën homoseksuale për herë të parë në historinë e këtij vendi. Gjykata vendosi në favor të dy lesbikeve të cilat donin të jetonin së bashku si…

Shkelje të shumta të Konventës Europiane për shkak të bindjeve të grupit punk Pussy Riot

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut gjeti shkelje të shumta të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut në rastin Mariya Alekhina dhe të tjerët kundër Rusisë (kërkesa nr….

Serbia i bashkohet Programit të Bashkimit Europian për të Drejta, Darazi dhe Shtetësi

Serbia u bë vendi i parë i Ballkanit Perëndimor i cili iu bashkua Programit të Bashkimit Europian për të Drejta, Barazi dhe Shtetësi më 16 korrik 2018, kur Ministri i…

Udhëzimet e CEPEJ-it për ndërmjetësimin

Në mbledhjen e tij të tridhjetë plenare, CEPEJ – Komisioni Europian për Efikasitetin e Drejtësisë përpiloi listën e instrumenteve ekzistuese të Këshillit të Evropës në fushën e ndërmjetësimit, në veçanti…

Kërkesa për kompensim

Në rastin Kamenova kundër Bullgarisë (kërkesa nr. 62784/09, 12/07/2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se nuk ka pasur shkelje të Nenit 6, pjesa 1 (e drejta…

Raporti alternativ mbi zbatimin e Konventës për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër grave në Serbi

Praxis, në bashkëpunim me Rrjetin Europian për Pashtetësinë (ENS), Qendrën Europiane për të Drejtat e Romëve (ERRC) dhe Institutin për Pashtetësi dhe Përfshirje (ISI) i kanë dorëzuar Komisionit për Eleminimin…

Kompensimet e vogla vendore për burgim të padrejtë paraqesin shkelje të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, njëzëri, ka konstatuar se ka pasur shkelje të nenit 5 § 5 (e drejta për kompensim për shkak të burgimit të padrejtë) të…

Diskriminimi me bazë gjinore

Në rastin Hülya Ebru Demirel kundër Turqisë (kërkesa nr. 30733/08, 19/06/2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 14 (e drejta për…

E drejta për t’u harruar dhe liria e medias

Në rastin M.L. dhe W.W. kundër Gjermanisë (kërkesa nr. 60798/10 dhe 65599/10, Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka patur shkelje të Nenit 8…

Serbia do të paditet nga komuniteti rom para Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Përfaqësues të komuniteti rom të Serbisë do ta padisin shtetin serb përpara Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut pasi që Gjykata e Apelit e Serbisë i ka shpallur të…

Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë thirren të hetojnë vrasjet e gazetarëve në Kosovë

Federata Europiane e Gazetarëve ka miratuar një rezolutë e cila i bën thirrje gjykatës së re me seli në Hagë të hetojë vrasjen dhe zhdukjen e gazetarëve shqiptarë dhe serbë…

U prezentua raporti i OSBE-së për mangësitë gjyqësore lidhur me procedimin e rasteve të korrupsionit në Bosnjë e Hercegovinë

Misioni i OSBE-së në Bosnjë e Hercegovinë (BeH), në Bihaq më 21 qershor 2018 u prezentoi përfaqësuesve të gjyqësorit dhe agjencive për sundimin e ligjit vlerësimin e parë të çështjeve…

Raporti i të drejtave të njeriut për Serbinë

Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, në mbledhjen e tij të tridhjetë e tetë në Gjenevë, miratoi raportin e Grupit i Punës për Rishikimin Periodik Universal për Serbinë…

Përgjimet masive të komunikimeve në Suedi në përputhje me standardet e Konventës

Në rastin Centrum för Rättvisa kundër Suedisë (kërkesa nr. 35252/08, dhe 19/06/2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8…

Të drejtat e prindërve të mundshëm adoptues nuk mund t’i tejkalojnë të drejtat e prindërve biologjikë

Në rastin Antkowiak kundër Polonisë (kërkesa nr. 27025/17) në lidhje me një kundërshtim kujdestarie të një fëmije ndërmjet kërkuesve, të cilët janë prindër të mundshëm adoptues, dhe prindërve biologjikë, Gjykata…

Bashkëpunimi ndërmjet Rrjetit të Gjykatave Supreme (SCN) dhe Këshillit të Evropës

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka qenë pritëse e Forumit të Dytë të Pikave Kyçe të Rrjetit të Gjykatave Supreme (SCN) i cili u mbajt më 8 qershor…

Gjykata Europiane e Drejtësisë ka vendosur se të gjitha vendet e BE-së duhet t’i njohin të drejtat e bashkëshortëve homoseksualë

Në rastin Relu Adrian Coman dhe të tjerë kundër Inspectoratul General pentru Imigrӑri dhe të tjerë (aktgjykimi nr. C-673/16, 05.06.2018) Gjykata Europiane e Drejtësisë ka konstatuar se nocioni ‘bashkëshort’ nga…

Vendimi në rastin Latifi kundër ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë

Në rastin Latifi kundër “ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë” (kërkesa nr. 19017/16, 17.05.2018) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut me gjashtë vota pro dhe një kundër ka gjetur shkelje të…

Vendimet e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut kundër Rusisë

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur shkelje të Konventës në rastin Navalnyy kundër Rusisë (32963/16). Në këtë rast, kërkuesi i ka kërkuar Shërbimit Federal të Migrimit t’i…

Seanca e re dëgjimore në Dhomën e Madhe të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut mbajti një seancë dëgjimore më 3 maj 2018: Gjeorgjia kundër Rusisë (Kërkesa nr. 38263/08): lidhur me konfliktin e armatosur mes Gjeorgjisë dhe Federatës…

Në Shkup mbahet ushtrimi i parë kombëtar tabletop për menaxhimin e krimeve kibernetike

Ushtrimi i parë kombëtar tabletop për menaxhimin e krimeve kibernetike/incidenteve të sigurisë së TIK-ut në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar u mbajt në Shkup më 8 maj 2018. Ushtrimi u organizua…

Raporti i tetëmbëdhjetë për korrupsionin i Greco-s

Greco, organizatë e antikorrupsionit e Këshillit të Europës, ka publikuar Raportin XVIII të Aktivitetit të Përgjithshëm për vitin 2017. Ky raport jep një pasqyrë të korrupsionit në Europë dhe në…

PROTOKOLLI 16 i KEDNJ- SË HYRI NË FUQI ME 1 GUSHT 2018

Protokolli 16 i Konventës Evropiane, i miratuar në vitin 2013, ka hyrë në fuqi më 1 gusht të këtij viti. Franca e ka ratifikuar Protokollin 16 dhe ky ishte ratifikimi…

Raporti i Komisionit të Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës dhe të Trajtimit apo Dënimit Çnjerëzor apo Degradues (CPT) mbi keqtrajtimin fizik të personave të ndaluar në Serbi

Komisionit i Këshillit të Europës për Parandalimin e Torturës dhe të Trajtimit apo Dënimit çnjerëzor apo Degradues (CPT) më 21 qershor 2018 ka publikuar raportin nga vizita e tij ad…