Berlinska deklaracija

Parlamentarna skupština usvojila je Berlinsku deklaraciji u nemačkom Bundestagu. Skoro 300 poslanika iz 53 zemlje članice OEBS-a i četiri partnera za saradnju učestvovalo je na 27. godišnjoj sednici, koja se održala 7. i 11. jula 2018. godine u zgradi Reichstaga u Berlinu na temu “Implementacija obaveza OEBS-a: Uloga parlamenata”.

Deklaracija, usvojena nakon nekoliko amandmana, ističe krucijalnim “posvećenost osnovnim načelima međunarodnog prava, ljudskim pravima i vladavini prava sadržanim u Povelji UN i Helsinškim završnim aktima”.

U Deklaraciji, poslanici OEBS-a pozivaju vlade na veću posvećenost OEBS principima, uključujući jačanje režima kontrole naoružanja, reformu sektora sigurnosti, razvoj mera za izgradnju poverenja i sigurnosti i implementacija sporazuma.

Deklaracija dalje poziva vlade da osiguraju poštovanje svih ljudskih prava od strane svih službi bezbednosti i obaveštajnih službi, kako javnih tako i privatnih, te poziva parlamente da uspostave tela za praćenje aktivnosti ovih službi. Parlamenti treba takođe da podrže proces “strukturalnog dijaloga” OEBS-a, navodi se u Deklaraciji.

U ekonomskoj i ekološkoj dimenziji, Deklaracija naglašava jedinstvenu ulogu parlamenata u promovisanju reformi za sprovođenje obaveza OEBS-a, naročito u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, pranja novca i finansiranja terorizma i povećanja transparentnosti.

Sve zemlje OEBS-a bi trebalo da “zaštite prava migranata i izbeglica, posebno njihovu slobodu […] i da aktivno rade na integraciji izbeglica i zaštititi njihovih prava na spajanje porodica, s posebnim osvrtom na maloletnike bez pratnje.” Deklaracija takođe podseća na obavezu poštovanja načela non refoulementa kao principa običajnog međunarodnog prava, naglašavajući da se izbeglice i azilanti ne smeju prisilno vraćati u zemlje u kojima bi se mogli suočiti sa mučenjem ili nečovečnim postupanjem.

Odavde možete preuzeti Deklaraciju:

https://drive.google.com/file/d/1Pbq1RdQT6AGU6vmHSfaZ2m5RqW3w0Q_b/view

Preuzeto sa sajta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju