PËR NE

Për Forumin

Qëllimi i Forumeve vjetore rajonale për Sundim të Ligjit, të cilat u themeluan më 2014 nga AIRE Centre dhe Civil Rights Defenders në bashkëpunim me institucionet dhe organizatat joqeveritare nga i gjithë rajoni, është të promovohet zbatimi vendor i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, të nxitet bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e vazhdueshëm të sundimit të ligjit dhe të të drejtave të njeriut, si dhe të ofrohet ndihmë në procesin e integrimin e BE-së në rajon.

Tema e Forumit të vitit 2017 ishte liria e shprehjes, si dhe ndërlidhja e saj me të drejtën e privatësisë si dhe me të drejtën e gjykimit të drejtë. Duke i marrë parasysh pikat e ngritura gjatë debateve të tri Forumeve të kaluara, si dhe sugjerimet e një numri gjykatësish vendorë dhe të Strasburgut, Forumi do të nxjerrë në pah çështjet e caktuara sa i përket lirisë së shprehjes dhe gjyqësorit, raportimit medial për çështjet gjyqësore, dhe gjuhës së urrejtjes në internet, në politikë e në media. Ne synojmë të promovojmë bashkëpunimin rajonal për t’i tejkaluar këto sfida dhe për t’u mundësuar të gjithë pjesëmarrëse të shkëmbejnë dhe të mësojnë nga përvojat e njëri-tjetrit, siç kemi arritur të bëjmë edhe në Forumet e kaluara.

Për Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders është një organizatë e pavarur eksperte e cila punon për njerëzit, të drejtat civiile dhe politike të të cilëve cënohen, apo i ekspozohen rrezikut të cënimit të këtyre të drejtave në vendet ku respektimi i të drejtave të njeriut gati nuk ekziston. Civil Rights Defenders synon një botë ku liritë dhe të drejtat e njerëve respektohen për një botë më të sigurtë. Vizioni të cilin Civil Rights Defenders synon ta arrijë pëmes punës së vet është një botë paqësore dhe e sigurtë me liri e drejtësi për të gjithë. Për ta arritur këtë, ata punojnë për t’u ofruar njerëzve qasje në të drejtat civile e politike të cilat vendet e botës obligohen t’i sigurojnë.

Këtë punë ata e realizojnë vetë dhe në bashkëpunim me mbrojtësit e të drejtave të njeriut, të cilët ua shtrijnë dorën njerëzve të drejtat e të cilëve shkelen. Civil Rights Defenders synon t’i fuqizojë mbrojtësit e të drejtave të njeriut në vendet me diktaturë, në vendet të cilat kishin regjime autoritare, apo në vendet e prekura nga lufta.

Ata besojnë se të gjithë vendeve u duhet një shoqëri civile e fuqishme e cila i përcjell ata që janë në pushtet me qëllim të arritjes së zhvillimeve pozitive. Prandaj ata kombinojnë punën në fushën e të drejtave të njeriut me fuqizimin e partnerëve të tyre.

Më shumë mund të lexoni nët  crd.org

Për AIRE

AIRE Centre është organizatë joqeveritare e cila promovon ngritjen e vetëdijes për të drejtat e Ligjit Europian dhe ofron mbështetje për viktimat e shkeljeve të të drejtave të njeriut. Ekipi i avokatëve ndërkombëtarë ofron informacione, mbështetje dhe këshilla për standardet ligjore të Bashkimit Europian dhe të Këshillit të Europës. Ky ekip ka përvojë të veçantë në argumentimin e rasteve përpara Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg dhe ka marrë pjesë në më shumë se 150 raste. Në 20 vitet e fundit, AIRE Centre ka zhvilluar dhe ka marrë pjesë në një numër seminaresh në Europën Qendrore dhe Lindore të cilat u shërbyen avokatëve, gjyqtarëve, zyrtarëve qeveritarë e organizatave joqeveritare.

AIRE Centre është fokusuar në vendet e Ballkanit Perëndimor në veçanti, ku ka qenë e pranishme për më shumë se një dekadë e gjysmë me një sërë programesh afatgjata të sundimit të ligjit në partneritet me institucionet e gjykatat vendore. Qëllimi ynë në këto programe ka qenë të promovohet implementimi i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut në vend, të asistohet në procesin e integrimeve europiane si dhe të forcohet sundimi i ligjit dhe njohja e plotë e të drejtave të njeriut, si dhe të nxitet bashkëpunimi rajonal i gjykatësve dhe juristëve.

Më shumë mund të lexoni në airecentre.org