За нас

За форумот

Целта на годишниот Регионален форум за владеење на правото, кој е воспоставен во 2014 година од страна на центарот AIRE и Civil Rights Defenders во соработка со институции и невладини организации од целиот регион, е да го промовира спроведувањето на Европската конвенција за човекови права на национално ниво, да ја поттикне регионалната соработка во услови на континуиран развој на владеењето на правото и човековите права и да помогне во процесот на интеграција на регионот во ЕУ. Темата на форумот во 2017 год. беше слободата на изразување и нејзината поврзаност со правото на приватност и правото на правично судење. Земајќи ги предвид прашањата покренати во текот на дебатите на претходните три форуми и предлозите на неколкуте национални судии и судии од Стразбур, на форумот посебно беа истакнати прашања кои се однесуваат на слободата на изразување и правосудството, медиумското известување за правосудните прашања, како и говорот на омраза присутен на интернет, во политиката и во медиумите. Наша цел е унапредување на регионалната соработка со цел да се надминат овие предизвици и да им се овозможи на сите учесници да ги споделат своите и да учат од искуствата на другите, како што тоа успешно го направивме на претходните форуми.

За Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders е независна експертска организација која пружа помош на лицата чии граѓански и политички права се прекршени или постои ризик да бидат прекршени во земјите каде што речиси и не постои почитување на човековите права. Тие сметаат дека светот во кој слободите и правата на поединците се почитуваат е побезбеден свет. Визијата која Civil Rights Defenders се труди да ја постигне преку својата работа е мирен и безбеден свет во кој ќе има слобода и правда за сите. Со таа цел, тие работат на обезбедување пристап на поединците до граѓанските и политичките права што државите во светот се должни да ги обезбедат.

На тоа работат сами и во соработка со бранителите на човековите права во локалните средини, кои се поблизу до оние чии права се прекршени. Civil Rights Defenders се залагаат за оснажување на бранителите на човековите права во диктатурите, во земјите што имале авторитарни режими во минатото или во кои се воделе војни.

Тие веруваат дека на сите држави им треба силно граѓанско општество кое ги следи оние кои се на власт со цел да продолжат да се развиваат во позитивна насока. Затоа тие работат паралелно на заштитата на човековите права и на оснажување на своите партнери.

Повеќе информации на crd.org

За AIRE

Центарот AIRE е невладина организација која промовира свест за правата кои произлегуваат од европското право и обезбедува поддршка за жртвите чии човекови права се прекршени. Тим меѓународни адвокати обезбедува информации, поддршка и совети за правните стандарди на Европската унија и Советот на Европа. Организацијата има особено искуство во судски постапки пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур и има учествувано во повеќе од 150 предмеџти. Во текот на последните 20 години центарот AIRE има спроведено и учествувано на голем број семинари во Централна и Источна Европа за адвокати, судии, владини претставници и невладини организации.

Центарот AIRE ги става во својот фокус првенствено земјите од Западниот Балкан, каде што повеќе од петнаесет години спроведува низа долгорочни програми за владеење на правото во партнерство со домашните институции и судови. Наша цел во текот на овие програми беше да го промовираме спроведувањето на Европската конвенција за човекови права на национално ниво, да помогнеме во процесот на европска интеграција преку зајакнување на владеењето на правото и целосно признавање на човековите права и да ја поттикнеме регионалната соработка меѓу судиите и правните експерти.

Повеќе информации на  airecentre.org