Кршењето на дигиталните права се шири во Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот

Случаите на кршење на дигиталните права зачестија во Централна и Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот, а над половина од нив вклучуваат пропаганда, ширење дезинформации или објавување на…

Програмата за заштита на сведоци била во согласност со Конвенцијата

Во предметот А и Б против Романија (жалба бр. 48442/16, 02.06.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло повреда на член 2 (право на живот) од Европската…

Непристрасност на судијата

Во предметот Кулијас против Кипар (жалба бр. 48781/12, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 6, став 1 (право на правично судење) од…

Неуспех на државата да заштити малолетен притвореник со ментална попреченост

Во предметот И.Е. против Република Молдавија (жалба бр. 45422/13, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на тортура) и повреда на член 5, став 1…

Статусот на лицата без државјанство не бил регулиран во согласност со Конвенцијата

Во предметот Судита Кеита против Унгарија (жалба бр. 42321/15, 12.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот…

Заштита на приватниот живот на жртвата во постапка која се однесува на силување

Во предметот Мраовиќ против Хрватска (жалба бр. 30373/13) Европскиот суд за човекови права, со шест наспроти еден глас, утврди дека не дошло до повреда на член 6, став 1 (право…

Враќањето на имот во Албанија било во согласност со Конвенцијата

Предметот Бешири против Албанија (жалба бр. 29026/06, 07.05.2020) и 11 други жалби се однесуваа на пролонгирано неспроведување на правосилни одлуки за доделување надомест за одземен имот за време на комунизмот….

Светски ден на слободата на медиумите 2020

Во изјавата дадена на 3-ти мај по повод Светскиот ден на слободата на медиумите, Генералната Секретарка на Советот на Европа, Марија Пејчиновиќ – Буриќ, ги повика владите да избегнуваат прекумерно…

Родово-заснованото насилство за време на KОВИД-19 во БиХ

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) повика на преземање на безбедносни мерки од страна на владите во земјата за заштита на жените и децата. Резултатите од Анкетата на…

COVID-19 и влијанието врз човековите права

Трудот „COVID-19 и влијанието врз човековите права“ беше објавен од АИРЕ Центарот на 28 април 2020 година за да обезбеди краток преглед на импликациите од борбата против COVID-19 врз заштита на човековите права,…